Search form

Roma Leta 8:26

26Odede yɨpa wɨp nya ke Yɨnayɨna Wɨngawɨngate kwa meraina danda kesa map yɨm nokaeneniny. Mop nokɨp men b'ogla yɨr topmitenindam ajɨ men ma wumɨr im rɨdede e b'obogɨl yɨr opmitenam. Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate Tilenggyam mera map gar bebɨg yokateny, sɨ Ton ma rɨrɨr e yɨt opurenam onggɨt meraina gatabɨm. Ajɨ Ton yɨr opmiteny Godɨm pɨlwa re gar bebɨg b'aena kɨma e.