Search form

Roma Leta 8:27

27Ɨ God yete re meraina gar yɨr eyeniny, Ton wumɨr e nangga nony menamena im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat amnɨkiny. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨna rɨga wa mim b'ɨtena aramiteniny Godɨmna singi rɨrɨrɨnd.