Search form

Roma Leta 8:28

28Ɨ men wumɨr im da komkesa gasap gɨlgɨl wɨko amnɨkanj re towanɨm b'ogɨl mim yepim re Godɨnd singi yiyenyi, ɨ yena re God ara emokinonj Tina singind.