Search form

Roma Leta 8:3

3Mop nokɨp gog yɨtɨt ma rɨrɨr e yɨrkokar okawam, nokɨp gɨm ke gowukoi rɨga re danda kesa e kupka gog yɨt yɨmta undokam. Sɨ God negɨr mɨle awɨr omnɨkam yɨtmɨkitonj Tinajog B'ɨga yɨpa wɨp odede ɨt re negɨr mɨle kɨma gɨm ke gowukoi rɨga re dɨde. Ɨ God ket rɨgaina negɨr mɨle map negɨr ma b'ɨsagɨka yomnɨkonj onggɨt Tina B'ɨga ma jɨwɨnd.