Search form

Roma Leta 8:31

Godɨmna Ɨpendi kesa Singi

31Sɨ onggɨt paemb da men nangga yɨt im nitinjindam onggɨtyam gatab? Rada God re mera tab nate yɨbɨm, yete rɨrɨr e mera pɨlɨnd geja omnɨkam?