Search form

Roma Leta 8:32

32God maike Tinajog B'ɨga ena yognatonj, ajɨ Ton Tina B'ɨga nokainonj komkesa mera mana. Sɨ rɨngma, yet re mera nokainonj Tina B'ɨga, ma awɨr e Ton kwa mera komkesa gasa jabajaba wurar ke notgoneniny?