Search form

Roma Leta 8:33

33Yete rɨrɨr e God ma obagɨki rɨga kot wa taramkiny? Makwa rɨrɨr e, nokɨp Godtemb jɨ Rɨga yete re towa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny.