Search form

Roma Leta 8:34

34Ɨ kwa yete rɨrɨr e towa pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam? Makwa rɨrɨr e, nokɨp Keriso Yesu kea uj awonj, ajɨ ma ɨna nena na, ton kwa kea utnyitonj uj ke. Ɨ kwa Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmet nate yɨbɨm, dɨde kwa b'ɨtena yoramiteny meranɨm.