Search form

Roma Leta 8:36

36Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Sɨn mor map uj mim nipouranj onggɨt kupka bibɨrɨnd,

ɨ sɨn pɨtapɨta nomnenanj da wɨn re ɨja im opi re ongandam mamoi re dɨde.”