Search form

Roma Leta 8:38

38Mop nokɨp kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyɨn da ujɨt ma rɨrɨr e, ɨ yilot ma rɨrɨr e, ɨ anerup ma rɨrɨr im, ɨ ukoi wɨp iyoi rɨgap ma rɨrɨr im, ɨ yunɨm mɨlep ma rɨrɨr im, ɨ warɨm mɨlep ma rɨrɨr im, ɨ danda kɨma gasap ma rɨrɨr im,