Search form

Roma Leta 8:39

39ɨ gasa rɨnsim re wekeny gowukoi pumb wa ma rɨrɨr im, ɨ gasa rɨnsim re wekeny gowukoi gou bora wa ma rɨrɨr im, ɨ dɨde kwa nanggamog im re Godɨmna otobarki gasa, ton ma rɨrɨr im men wetaweta notɨnkanj Godɨmna singim pɨlke rɨnte re yɨbɨm mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlɨnd.