Search form

Roma Leta 8:4

4Nokɨm da ɨdenat negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨnsim re gog yɨtɨt nerkeniny omnɨkam, rɨrɨrkɨp taukanj mera pɨlɨnd yepim re men maka wɨmena wuwenyɨn gɨm ke gowukoi rɨgaina singi rɨrɨrɨnd ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi rɨrɨrɨnd.