Search form

Roma Leta 8:7

7Mop nokɨp gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlke nony menamena re Godɨm geja rɨga e. Mop nokɨp onggɨt nony menamena ke rɨga ma opima gog yɨt yɨmta tundokenenanj ɨ kwa daka ton makwa rɨrɨr im yɨmta undokam.