Search form

Roma Leta 9

God ma Obagɨki Rɨga Israel

1Ɨ Kon ɨmɨnjog yɨtkak nitindenyɨn rɨnte re Kerisom pɨlɨnd yɨbɨm, ɨ kon ma b'anygɨnenyɨn. Koina kukɨp ke nonykokɨt yɨr ungatena eyeniny yɨpand gɨlgɨl Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma da, 2“Kon ma sobijog gar bebɨg en dɨde koina garɨnd ɨta gar kopa b'aikɨndeneny.” 3Mop nokɨp kon ɨmɨnjog singi en da kon kolenggyam sake okasɨn dɨde Kerisom pɨlke tewaikisɨn ɨngkek ket rako kon yɨm takainyɨn koina nany dɨde yɨngganwar towanɨm yɨrkokar okatam yepim re koina kus ke gu rɨga. 4Ton opimemb re Israel rɨga im. God ten abagenjinonj odede yɨt kɨma da, “Wɨn re Koina okati b'ɨga im,” ɨ Tina b'ogɨl ɨnyomarena akainonj, ɨ Tina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt akainonj, ɨ Tina gog yɨt akainonj, ɨ Tin ewangayam mɨle auyaeninonj, ɨ ket Tina tɨrɨr omni yɨt agoninonj. 5Ɨ kwa dadwar yena re otomapu ke God abagɨkinonj yɨrkokar okawam re towa mim. Ɨ kwa Keriso

re Israel rɨga waina kus kena ukendonj, ɨ Ton re God e dɨde komkesa gasa re Ti wɨra nasim wekeny. Sɨ esourena yebɨm ngɨrpu kesa Ti pɨlwa, ɨmɨnjog!

6Rɨga ma rɨrɨr e odede indeny da God ma onggɨtyam yɨtkak makwa rɨrɨrkɨp awonj. Mop nokɨp rɨga yepim re Israel kus ke ukukto, sɨ ma ton komkesa ɨmɨnjog Israel rɨga im. 7Ɨ kwa Abraamɨmna kus ke b'ɨgawar re ma ton komkesa tina b'ɨga im, ajɨ God Abraamɨnd yomnonj da, “Isakɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga nena im moina kus ke b'ɨga nyɨ tagenaeranj dem.” 8Odede ma yindeny da opi re Abraamɨmna kus ke b'ɨgawar re ma komkesa God ma b'ɨga im, ajɨ ɨnsim ɨmɨnjog Abraamɨmna b'ɨga yena re God tɨrɨr omni yɨt kɨma abagenjinonj da, “Ton re Abraamɨmna b'ɨga im.” 9Mop nokɨp God kea tɨrɨr omni yɨtkak ke Abraamɨnd yomnonj da, ‘Yɨpa kemag kak ke odede wɨn nate kon kwa tɨtenjɨn dem, ɨ Saram ɨta dem b'ɨga’ 10Ma onggɨtyam nena na. Ajɨ re kwa Ribeka yɨpa mera b'u Isak kɨma pɨl b'asopayonda 11ɨ re maka damdam b'ɨga ukendonda dɨde maka yɨpa b'ogɨl o negɨr mɨle amnɨkinonda, ajɨ God kea Yakobɨnd yobagendonj. Nokɨm da ɨdenat Godɨmna obagenda rɨl ɨbneneny ra ma rɨgaina omnɨki wɨko kae ajɨ Tina ara emokam pɨlkae. 12Sɨ God ma rɨl ma rɨgaina mɨle omnɨka kaim, ajɨ Godɨm pɨlkaim yete re tina rɨga ara emoka eyeniny. Sɨ Ribekand womnonj da, “Nanyamyamte yɨngganyamɨmna wɨko rɨga tainy dem.” 13Sɨ ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Kon Yakobɨnd singi yiyenenond, ajɨ kon Esaund singi kesa na yomnenond.”

14Sɨ nangga im men nitinjindam? Rɨngma, ɨta Godɨm pɨlɨnd negɨr kɨma kaokao mɨle yɨbɨm? Makwa ɨta! 15Mop nokɨp Ton Mosem pɨlwa yindeny da, “Kon ɨta kear tin omnenyɨn yena ra Kon singi omnyɨn kear omnenam, ɨ kwa Kon ɨta gar ke kear tin omnenyɨn yena ra Kon singi omnyɨn gar ke kear omnenam.” 16Sɨ onggɨt paemb da ɨtemb God ma ara b'emoka re ma rɨgaina singi kae, ɨ ma rɨgaina b'asowa wɨko kae, ajɨ Tina kear kae. 17Mop nokɨp yɨna pebat Ejipt kantri mopyam king Paraom gatab yisɨpkis da, “Kon onggɨt mop pena mor pɨpmet mokawond, nokɨm da ɨdenat kon koina danda pɨta omnenyɨn moina mɨle omnɨka wɨngɨrɨnd dɨde ɨdenat kwa Koina nyɨ pɨtand auka ikeny dem komkesa gowukoyɨnd.” 18Sɨ onggɨt paemb God kear e tin omneny yena ra Ton singi kear omnenam, ɨ Ton gar rogɨlkak e tin omnɨk yena ra Ton singi gar rogɨlkak omnɨkam.

Godɨmna Negɨr ma B'ɨsagɨka dɨde Kear

19Sɨ yɨpat yama b'ogɨl e kor pɨlwa odede b'arkita oramis da, “Ra God rɨgaina gar rogɨlkak tamnɨkiny, sɨ nangga pae Ton kwa b'injawa yoramiteny? Nokɨp ra Ton Tina singi oramis, sɨ makwa ɨta yete rɨrɨr tainy Tina singi ogokam.” 20Ajɨ yetet man jɨ rɨga yete re Godɨm yɨt yengaurenainyɨt? Ɨta yɨpa rɨga ma omnɨki gasat indeny tina omnɨka rɨgam pɨlwa da, “Nangga pena man odede nomnɨkot?” 21Rɨngma, pam ke gasa omnɨka rɨgam ɨta ti pɨlɨnd seo yɨbɨm ɨt re yɨpaina pam kɨpol ke omnɨkam b'ogɨl ɨsnawa gasa o mɨnda omnɨkam ɨsnawa kesa gasa? 22Ɨ God nɨnda rɨga amnɨkinonj re ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka okatena mana dɨde ket negɨr omnɨka mana. Ɨ rada God, Ton ukoijog musɨk wɨmena ikeny towa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat Ton Tina ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka pɨta wa omɨny towaina negɨr mɨle gatab dɨde Tina danda tauyainy, sɨ nangga e man mitinjɨt? 23Ɨ Ton kwa nɨnda rɨga amnɨkinonj kear omnenam dɨde b'ogɨl ɨnyomarena okawam. Ɨ rada Ton kwa Tina ukoijog b'ogɨl ɨnyomarena ouyaenam singi tainy towa pɨlwa, sɨ nangga e man mitinjɨt? 24Sɨ yepim jɨ opimemb rɨga yena re God ara emokinonj kear omnenam dɨde b'ogɨl ɨnyomarena okawam? Sɨ opimemb jɨ men rɨga, ma Ju rɨga nena na, ajɨ toda kwa Tina obagɨki kesa rɨga. 25Sɨ God ɨja emb yindeny bageyam Oseamna peband da,

“Kon opima ara temokinyɨn dem Koina rɨga yepim re Koina obagɨki kesa rɨga,

ɨ dɨde opima Kon Koina singi iyenijog rɨgam nyɨ tagenainyɨn dem yepim re Koina singi iyeni kesa rɨga.”

26“Ɨ dɨde onggɨt pɨpmetɨnd God yindenonj onggɨt rɨga wa pɨlwa da ‘Wɨn re ma Koina obagɨki rɨga im,’

ajɨ onggɨt yɨpaina pɨpmetɨnd yɨrkokar God opima ten nyɨ tagenainy dem da, ‘Wɨn re Koina b'ɨga im.’”

27Isaya toda kwa Israel gatab b'okta unena kɨma pɨta amneniny da, “Nangga ma jɨ rada Israel rɨga ogenka kesa im odede opi re sɨpand jimiya re dɨde, ajɨ God ma ɨrari nɨnda komb rɨga nenapim dadal yɨrkokar okasi dem. 28Yonggyam onggɨt gowukoyɨnd Tina tɨrɨr omni yɨtkak kaim kupkakupka negɨr mɨle rɨga ɨsagɨka teyeniny dem, ajɨ b'ɨsagɨka wɨn kut e omɨny dem. Sɨ onggɨt paemb ma jog rɨga im ɨrarki tekeny dem.” 29Ɨ kwa Isaya kea naska nata yindenonj odede yɨpa wɨp yɨtkak da,

“Rako Yonggyam, Dandam Rɨgɨb Rɨga God maka meranɨm nɨnda Abraamɨmna b'ɨgawar erarinonj,

sɨ men keako aukɨtondam odede yɨpa wɨp Sodom re dɨde,

ɨ kwa men keako aukɨtondam odede yɨpa wɨp Gomora re dɨde.”

Nangga pena Israel Rɨgap maka Yesu Kerisond Yokato?

30Sɨ men nangga yɨt im nitinjindam? Re God ma obagɨki kesa rɨga yepiya re maka negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ oraka yiyeno, ton kea negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokato. Sɨ ɨtemb negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ re gar ke utkunda ke okati e. 31Ajɨ Israel rɨga yepiya re gog yɨt ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ oraka yiyeno okatam, ton maike God ma gog yɨtɨm pɨlke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokato. 32Sɨ nangga pena ton maka yokato? Mop nokɨp ton oraka yiyeno re ma gar ke utkunda kena, ajɨ b'ogɨl mɨle omnɨka kena. Towanɨm yɨpa b'uwombenapu motɨr re Yesu Kerisote. Sɨ ton kea osmurkɨto onggɨt b'uwombenapu motɨrɨm pɨlɨnd. 33Ɨ Isaya onggɨt b'uwombenapu motɨr gatab yɨrɨkonj odede da,

“Yɨr de, Kon ɨta oramisɨn dem yɨpa b'uwombenapu motɨr dɨde sap otendenapu kɨla Siyonɨnd.

Ɨ yet ra Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, God ma ɨta tin ɨngarɨm omɨny dem.”