Search form

Roma Leta 9:11

11ɨ re maka damdam b'ɨga ukendonda dɨde maka yɨpa b'ogɨl o negɨr mɨle amnɨkinonda, ajɨ God kea Yakobɨnd yobagendonj. Nokɨm da ɨdenat Godɨmna obagenda rɨl ɨbneneny ra ma rɨgaina omnɨki wɨko kae ajɨ Tina ara emokam pɨlkae.