Search form

Roma Leta 9:12

12Sɨ God ma rɨl ma rɨgaina mɨle omnɨka kaim, ajɨ Godɨm pɨlkaim yete re tina rɨga ara emoka eyeniny. Sɨ Ribekand womnonj da, “Nanyamyamte yɨngganyamɨmna wɨko rɨga tainy dem.”