Search form

Roma Leta 9:19

Godɨmna Negɨr ma B'ɨsagɨka dɨde Kear

19Sɨ yɨpat yama b'ogɨl e kor pɨlwa odede b'arkita oramis da, “Ra God rɨgaina gar rogɨlkak tamnɨkiny, sɨ nangga pae Ton kwa b'injawa yoramiteny? Nokɨp ra Ton Tina singi oramis, sɨ makwa ɨta yete rɨrɨr tainy Tina singi ogokam.”