Search form

Roma Leta 9:21

21Rɨngma, pam ke gasa omnɨka rɨgam ɨta ti pɨlɨnd seo yɨbɨm ɨt re yɨpaina pam kɨpol ke omnɨkam b'ogɨl ɨsnawa gasa o mɨnda omnɨkam ɨsnawa kesa gasa?