Search form

Roma Leta 9:22

22Ɨ God nɨnda rɨga amnɨkinonj re ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka okatena mana dɨde ket negɨr omnɨka mana. Ɨ rada God, Ton ukoijog musɨk wɨmena ikeny towa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat Ton Tina ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka pɨta wa omɨny towaina negɨr mɨle gatab dɨde Tina danda tauyainy, sɨ nangga e man mitinjɨt?