Search form

Roma Leta 9:28

28Yonggyam onggɨt gowukoyɨnd Tina tɨrɨr omni yɨtkak kaim kupkakupka negɨr mɨle rɨga ɨsagɨka teyeniny dem, ajɨ b'ɨsagɨka wɨn kut e omɨny dem. Sɨ onggɨt paemb ma jog rɨga im ɨrarki tekeny dem.”