Search form

Roma Leta 9:29

29Ɨ kwa Isaya kea naska nata yindenonj odede yɨpa wɨp yɨtkak da,

“Rako Yonggyam, Dandam Rɨgɨb Rɨga God maka meranɨm nɨnda Abraamɨmna b'ɨgawar erarinonj,

sɨ men keako aukɨtondam odede yɨpa wɨp Sodom re dɨde,

ɨ kwa men keako aukɨtondam odede yɨpa wɨp Gomora re dɨde.”