Search form

Roma Leta 9:3

3Mop nokɨp kon ɨmɨnjog singi en da kon kolenggyam sake okasɨn dɨde Kerisom pɨlke tewaikisɨn ɨngkek ket rako kon yɨm takainyɨn koina nany dɨde yɨngganwar towanɨm yɨrkokar okatam yepim re koina kus ke gu rɨga.