Search form

Roma Leta 9:32

32Sɨ nangga pena ton maka yokato? Mop nokɨp ton oraka yiyeno re ma gar ke utkunda kena, ajɨ b'ogɨl mɨle omnɨka kena. Towanɨm yɨpa b'uwombenapu motɨr re Yesu Kerisote. Sɨ ton kea osmurkɨto onggɨt b'uwombenapu motɨrɨm pɨlɨnd.