Search form

Roma Leta 9:33

33Ɨ Isaya onggɨt b'uwombenapu motɨr gatab yɨrɨkonj odede da,

“Yɨr de, Kon ɨta oramisɨn dem yɨpa b'uwombenapu motɨr dɨde sap otendenapu kɨla Siyonɨnd.

Ɨ yet ra Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, God ma ɨta tin ɨngarɨm omɨny dem.”