Search form

Roma Leta 9:4

4Ton opimemb re Israel rɨga im. God ten abagenjinonj odede yɨt kɨma da, “Wɨn re Koina okati b'ɨga im,” ɨ Tina b'ogɨl ɨnyomarena akainonj, ɨ Tina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt akainonj, ɨ Tina gog yɨt akainonj, ɨ Tin ewangayam mɨle auyaeninonj, ɨ ket Tina tɨrɨr omni yɨt agoninonj.