Search form

Roma Leta 9:5

5Ɨ kwa dadwar yena re otomapu ke God abagɨkinonj yɨrkokar okawam re towa mim. Ɨ kwa Keriso

re Israel rɨga waina kus kena ukendonj, ɨ Ton re God e dɨde komkesa gasa re Ti wɨra nasim wekeny. Sɨ esourena yebɨm ngɨrpu kesa Ti pɨlwa, ɨmɨnjog!