Search form

Roma Leta 9:6

6Rɨga ma rɨrɨr e odede indeny da God ma onggɨtyam yɨtkak makwa rɨrɨrkɨp awonj. Mop nokɨp rɨga yepim re Israel kus ke ukukto, sɨ ma ton komkesa ɨmɨnjog Israel rɨga im.