Search form

Roma Leta 9:8

8Odede ma yindeny da opi re Abraamɨmna kus ke b'ɨgawar re ma komkesa God ma b'ɨga im, ajɨ ɨnsim ɨmɨnjog Abraamɨmna b'ɨga yena re God tɨrɨr omni yɨt kɨma abagenjinonj da, “Ton re Abraamɨmna b'ɨga im.”