Search form

Roma Leta 9:9

9Mop nokɨp God kea tɨrɨr omni yɨtkak ke Abraamɨnd yomnonj da, ‘Yɨpa kemag kak ke odede wɨn nate kon kwa tɨtenjɨn dem, ɨ Saram ɨta dem b'ɨga’