Search form

Roma Leta int

Isɨpkita Yɨtkak

Onggɨtyam Roma Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ton yɨrɨkonj re sosim pɨlwa na rɨna re yɨbnonj Roma taunɨnd. Pol ɨtemb leta yɨrɨkonj onggɨt wɨn nat re ton nowam misnari menamena seg awonj A.D. pipti siks dɨde pipti seben (56-57) kemag ganggand.

Pol kea singi awonj naskajog menonɨm de Yerusalem taun wa, ɨ ɨngkek ket de Roma wa, ɨ ket kikitumamjog de Spein kantri wa. Sɨ Pol ɨtemb leta Roma sosi rɨga wa erɨkawonj re tinɨm nya ongonjena mana, nokɨm da ɨdenat ton Roma sosi danda kɨma ugowam tadariny.

Sɨ onggɨt letam ukoijog yɨtkak ɨrɨki re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab e. Ɨ Pol kwa nɨnda ukoijog ouyaena aramisiny onggɨt letand da:

1. Makwa ɨta yete tilenggyam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga yɨbɨm

2. Yesu Keriso re ɨmɨnjogjog negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e

3. Sɨ ra men Yesund gar ke utkunda ke okasu, 1) men re kea b'ɨtrari rɨga im aindam negɨr mɨlemna dandam pɨlke, 2) men re kea sisɨl yɨrkokar okati rɨga im, 3) dɨde men re kea ɨtekindam ɨmɨnjog God kɨma yɨpand b'inkɨndena mɨle wa.

4. Men b'ogla gar ke utkunda mɨle nenand wɨmena wowenɨn rɨngkae re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga aukindam dɨde rɨngkae re God sam yokateny.