Search form

Matiu 2

Ira ut na mintota diet ga lotu tano nat na bulu Jisas.

1Di ga kaha Jisas tano taman Betlehem tano hanuo Iudeia ing bia Herot ga tamat na lualua na gil harkurai. Io, ari ut na mintota ta ira tiding, merau ra kasakes i la hanhanut makaia, dal ga hanuat uram Ierusalem. 2Ma dal ga tiri, “Ie he um no bulu nong di te kahai bia na tamat na lualua na gil harkurai gar na Iudeia? Mehet ga nas no uno tiding marau ra kasakes i la hanhanut makaia. Ma mehet hanuat bia mehet na lotu tana.”

3Bia Herot, no tamat na lualua na gil harkurai, ma diet aram Ierusalem diet ga hadade hokaike, diet ga kalar. 4Io, Herot ga tau hulungan ira tamat na ut na pakila lotu ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, gom tiri diet bia, “Da kaha no Krais he?”

5Diet ga balui, “Arau Betlehem, kai Iudeia. Hokaik no tangesot i te pakat tar huo,

6‘Betlehem, tano hanuo Iudeia,

pau manga hansiksik ta ira bilai na taman ta Iudeia,

kanong makaia at ho ugu tiga lualua na hanuat

nong na lue ra nugu matanaiabar Israel.’”

7Io, Herot ga tau hasisingen ira ut na mintota ta ira tiding, gaam nunure leh ta dal no pakana bung tutun bia no tiding ga harapuasa. 8Ma ga tule se dal urau Betlehem ma ga tange ta dal, “Muat na nanaas timaan tano nat na bulu. Ma bia muat te nas tupas leh ie, muat na hinawase iau. Io kaik, iau mah, nigi haan wara lotu tana.”

9-10Io, bia ing dal gate hadade tar ing no tamat na lualua na gil harkurai ga tange, dal ga haan laah. Ma dal ga nas habaling no tiding nong dal ga nas ie arau ra kasakes i la hanhanut makaia. Ing bia dal ga nas no tiding dal ga manga guama sakit. Ma ga lua baal ta dal, tuk gom tur naliu tano katon ing no nat na bulu ga noh taar kaia. 11Ma bia dal ga haan laka tano hala, dal ga nas no nat na bulu dir ma no pawasine, ne Maria. Ma dal ga singa bukunkek ma dal ga lotu tana. Io, namur dal ga papos ira udal bunbulaan ma dal gom tar ira udal hartabar tana—a gol, a mangana kaabus ing ira mis tana i la huhur timaan, ma ra waiwai. 12Ma God ga hakatom dal ma tiga barbarien bia waak dal tapukus tupas Herot. Io, dal ga haan baling urau ra udal hanuo tiga mes na ngaas.

Jisas dal tamaan ga hilau urau Isip ma Herot ga bu bing ira nat na bulu.

13Io, manamur bia dal gate haan, tiga angelo gar tano Watong ga hanuat gaam habarbarien ne Iosep, gaam tange, “Nu tut ma nu lamus no bulu ma no pawasine, ma mutal na hilau urau Isip kanong Herot na sisilih tano nat na bulu wara bubu bing ie. Ma mutal na kis kaia tuk iau ni hinawase ugu wara minaren.”

14Io, Iosep ga taman tut, gom lamus leh no nat na bulu ma no pawasine ra bung at, dal gaam tut laah urau Isip. 15Ma dal ga kis kaia tuk Herot ga maat. Ga ngan huo wara pakpakile haruatne hoing no Watong ga tange tano tangesot hoken: “Iau ga tau leh no natigu tunaan me Isip.”

16Bia Herot ga ser leh bia ira ut na mintota ta ira tiding dal gate pet mei, ga manga ngalngaluan. Io, gom hartula bia da bu bing ira bulu na tunaan bakut, ing i te iruo tinahon ta diet ma ing mah di ga sigar kaha diet makaia Betlehem ma ira taman mah kaia hutet. Ga gil huo kanong gate ser leh ta ira ut na mintota tano pakana bung bia no tiding ga harapuasa. 17Io, kaiken ira nianga no tangesot Ieremia ga tange ga hanuat tutun hoken,

18“Dahat te hadade a ingana tiga nong aram Rama hutet Betlehem.

A sunuah ma a tamat na tapunuk.

Ira hatatnaan na Israel diet susuah pane ira nati diet,

ma i malok bia da haiau ie,

kanong diet te maat bakut.”

Bia Herot gate maat Jisas dal tamaan ga haan uram Nasaret.

19Io, menamur ta ing Herot gate maat, tiga angelo gar tano Watong ga hanuat gaam habarbarien Iosep kaia Isip. 20Ma ga tange, “Nu tut ma nu lamus leh no nat na bulu ma no pawasine, ma mutal na tapukus uram Iudeia kanong ing diet ga walar bia diet na bu bing no nat na bulu, diet te maat.”

21Io, Iosep ga taman tut, gom lamus leh no nat na bulu ma no pawasine, dal gaam haan baling tano hanuo Iudeia. 22Ma bia Iosep ga hadade bia Akeleas gate kap leh no mauho tano ana sus Herot, bia na tamat na lualua na gil harkurai audiet ira Iudeia, ga burut bia na haan ukaia. Warah, God ga hakatom habalin ie ma tiga barbarien, kaik gaam haan tano hanuo Galili. 23Ma ga kis tano taman di la kilkilam ie bia Nasaret. Ga ngan huo wara pakpakile haruatne hoing God ga tange ta ira tangesot hoken, “Da kilam bia a lup Nasaret ie.”