Search form

Genesis 39

1Agus thugadh Iòseph sìos don Eiphit; agus cheannaich Potiphar, oifigeach le Phàraoh, ceannard an fhreiceadain, Eiphiteach, e o làimh nan Ismaeleach, a thug sìos an sin e.

2Agus bha an Tighearna maille ri Iòseph, agus bha e na dhuine leis an do shoirbhich gach nì; agus bha e ann an taigh a mhaighistir, an t‑Eiphiteach.

3Agus chunnaic a mhaighistir gu robh an Tighearna maille ris, agus gun tug an Tighearna air gach nì a rinn e soirbheachadh na làimh.

4Agus fhuair Iòseph deagh-ghean na shealladh, agus rinn e seirbhis dha; agus rinn e e na fhear-riaghlaidh air a thaigh, agus gach nì a bha aige chuir e fo a làimh.

5Agus on àm sin fhèin anns an do rinn e e na fhear-riaghlaidh air a thaigh, agus air gach nì a bha aige, bheannaich an Tighearna taigh an Eiphitich air sgàth Iòseiph: agus bha beannachadh an Tighearna air gach nì a bha aige, anns an taigh agus anns a’ mhachair.

6Agus dh’fhàg e gach nì a bha aige an làimh Iòseiph, agus cha b’fhios dha aon nì a bha aige, saor on aran a bha e ag ithe. Agus bha Iòseph na dhuine maiseach, agus sgiamhach anns an aghaidh.

7Agus an dèidh nan nithean sin leag bean a mhaighistir a sùilean air Iòseph agus thubhairt i, Laigh leamsa.

8Agus dhiùlt esan agus thubhairt e ri mnaoi a mhaighistir, Feuch, chan eil fhios aig mo mhaighistir ciod a tha maille rium anns an taigh, agus gach nì a tha aige chuir e fom làimh-sa;

9Chan eil neach anns an taigh seo as mò na mise; agus cha do chùm e uam nì sam bith ach thusa, a chionn gur tu a bhean: cionnas uime sin a nì mise an t‑olc mòr seo, agus a pheacaicheas mi an aghaidh Dhè?

10Agus thachair e, nuair a labhair i ri Iòseph o là gu là, nach èisdeadh esan rithe, gu laighe leatha, no a bhith maille rithe.

11Agus thachair e, air là àraidh, gun deachaidh esan a‑steach don taigh a dhèanamh a obrach fhèin, agus cha robh aon de dhaoine an taighe an sin a‑staigh.

12Agus rug i air air a aodach-uachdair, ag ràdh, Laigh leamsa: agus dh’fhàg e a aodach-uachdair na làimh, agus theich e, agus thàr e a‑mach.

13Agus nuair a chunnaic ise gun d’fhàg e a aodach-uachdair na làimh, agus gun do theich e a‑mach,

14An sin ghairm i air daoine a taighe, agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e a‑steach dar n‑ionnsaigh Eabhraidheach gar maslachadh: thàinig e a‑steach am ionnsaigh-sa a laighe leam, agus ghlaodh mise le guth àrd:

15Agus nuair a chuala e gun do thog mi suas mo ghuth, agus gun do ghlaodh mi, an sin dh’fhàg e a aodach-uachdair maille rium, agus theich e, agus chaidh e a‑mach.

16Agus thaisg i a aodach-uachdair làimh rithe, gus an tàinig a thighearna dhachaigh.

17Agus labhair i ris a rèir nam briathran seo, ag ràdh, Thàinig an seirbhiseach Eabhraidheach, a thug thu dar n‑ionnsaigh, a‑steach am ionnsaigh-sa gum mhaslachadh:

18Agus nuair a thog mise suas mo ghuth agus a ghlaodh mi, an sin dh’fhàg e a aodach-uachdair maille rium, agus theich e a‑mach.

19Agus nuair a chuala a mhaighistir briathran a mhnà a labhair i ris, ag ràdh, Air an dòigh seo rinn do sheirbhiseach orm; an sin las a fhearg suas.

20Agus ghabh maighistir Iòseiph e, agus chuir e anns a’ phrìosan e, far an robh prìosanaich an rìgh ceangailte: agus bha e an sin anns a’ phrìosan.

21Ach bha an Tighearna maille ri Iòseph, agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha deagh-ghean ann an sùilean fear-gleidhidh a’ phrìosain.

22Agus chuir fear-gleidhidh a’ phrìosain fo làimh Iòseiph na prìosanaich uile a bha anns a’ phrìosan; agus gach nì a rinn iad an sin, b’esan a rinn e.

23Cha d’amhairc fear-gleidhidh a’ phrìosain air nì sam bith a bha fo a làimh, a chionn gu robh an Tighearna maille ris; agus an nì sin a rinn e thug an Tighearna air soirbheachadh leis.

Am Bìoball Gàidhlig 1992

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017
© Scottish Bible Society 1992, 2017

More Info | Version Index