Search form

Àireamh 15

1Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,

2Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a thig sibh a‑chum fearann ur n‑àiteachan-còmhnaidh, a tha mise a’ tabhairt dhuibh,

3Agus a bheir sibh suas tabhartas le teine don Tighearna, tabhartas-loisgte no ìobairt, gu bòid a choileanadh, no mar thabhartas saor-thoile, no nur n‑àrd-fhèillean, a dhèanamh fàile chùbhraidh don Tighearna, den sprèidh no den treud:

4An sin bheir esan a bheir seachad a thabhartas don Tighearna, seachad tabhartas-bìdh den deicheamh cuid de fhlùr, measgte maille ris a’ cheathramh cuid de hin ola.

5Agus bheir thu seachad an ceathramh cuid de hin fìona mar thabhartas-dibhe, maille ris an tabhartas-loisgte no an ìobairt, airson aon uain.

6No airson reithe, bheir thu seachad mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid de fhlùr, measgte leis an treas cuid de hin ola.

7Agus a‑chum tabhartais-dibhe, bheir thu seachad an treas cuid de hin fìona, a‑chum fàile chùbhraidh don Tighearna.

8Agus nuair a bheir thu seachad tarbh òg mar ìobairt-loisgte, no mar ìobairt gu bòid a choileanadh, no mar ìobairt-shìth don Tighearna,

9An sin bheirear maille ris an tarbh òg, tabhartas-bìdh de thrì deich codaichean de fhlùr, measgte le leth hin ola.

10Agus bheir thu seachad a‑chum tabhartais-dibhe leth hin fìona, a‑chum tabhartais a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna.

11Mar seo nìthear airson aon tairbh, no airson aon reithe, no airson uain, no minn.

12A rèir an àireimh a bheir sibh seachad, mar sin nì sibh do gach aon, a rèir an àireimh.

13Gach neach a rugadh anns an dùthaich, nì e na nithean sin air a’ mhodh seo, ann an tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna.

14Agus ma bhios coigreach air chuairt maille ribh, no cò air bith e a bhios nur measg nur ginealaichean, agus gun toir e seachad tabhartas a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna; mar a nì sibhse, mar sin nì esan.

15Bidh aon reachd dhuibhse a tha den cho-chruinneachadh, agus mar an ceudna don choigreach a tha air chuairt maille ribh, reachd sìorraidh nur ginealaichean: mar a tha sibhse, mar sin bidh an coigreach an làthair an Tighearna.

16Aon lagh, agus aon mhodh, bidh agaibhse, agus aig a’ choigreach a tha air chuairt maille ribh.

17Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,

18Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a thèid sibh a‑steach don fhearann da bheil mise gur tabhairt,

19An sin tàrlaidh, nuair a dh’itheas sibh de aran an fhearainn, gun toir sibh suas tabhartas-togte don Tighearna.

20Bheir sibh suas breacag den chiad chuid de ur taois, mar thabhartas-togte; mar a thogas sibh tabhartas-togte an ùrlair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i.

21Den chiad chuid de ur taois bheir sibh don Tighearna tabhartas-togte, nur ginealaichean.

22Agus ma rinn sibh mearachd, agus nach do ghlèidh sibh na h‑àitheantan sin uile a labhair an Tighearna ri Maois,

23Eadhon gach nì a dh’àithn an Tighearna dhuibh le làimh Mhaois, on là sin anns an tug an Tighearna àithne do Mhaois, agus o sin suas air feadh ur ginealaichean:

24An sin tàrlaidh, ma rinneadh nì sam bith ann an aineolas, gun fhios don cho-chruinneachadh, gun toir an co‑chruinneachadh uile seachad aon tarbh òg a‑chum ìobairt-loisgte, a‑chum fàile chùbhraidh don Tighearna, maille ra thabhartas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe, a rèir a ghnàtha, agus aon mheann de na gobhair a‑chum ìobairt-pheacaidh.

25Agus nì an sagart rèite airson co‑chruinneachadh chloinn Israeil uile, agus maithear dhaibh e, oir is aineolas a tha ann: agus bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a bheirear suas le teine don Tighearna, agus an ìobairt-pheacaidh an làthair an Tighearna, airson an aineolais.

26Agus maithear e do cho-chruinneachadh chloinn Israeil uile, agus don choigreach a tha air chuairt nam measg; do bhrìgh gu robh an sluagh uile ann an aineolas.

27Agus ma pheacaicheas anam sam bith trìd aineolais, an sin bheir e leis gobhar den chiad bhliadhna a‑chum ìobairt-pheacaidh.

28Agus nì an sagart rèite airson an anama a pheacaicheas gu h‑aineolach, nuair a pheacaicheas e le aineolas an làthair an Tighearna, a dhèanamh rèite air a shon; agus maithear dha e.

29Bidh aon lagh agaibh air a shon-san a pheacaicheas trìd aineolais, araon air a shon-san a rugadh am measg chloinn Israeil, agus airson a’ choigrich a tha air chuairt nam measg.

30Ach an t‑anam a nì a’ bheag gu h‑an‑dàna (co‑dhiù a rugadh e anns an tìr, no is coigreach e) tha esan a’ toirt eas-urraim don Tighearna; agus gearrar an t‑anam sin as o mheasg a shluaigh.

31Do bhrìgh gun do rinn e tàir air facal an Tighearna, agus gun do bhris e a àithne, gearrar an t‑anam sin as gu tur: bidh a aingidheachd air fhèin.

32Agus nuair a bha clann Israeil anns an fhàsach, fhuair iad duine a’ tional mhaidean air là na sàbaid.

33Agus thug iadsan a fhuair e a’ tional mhaidean a dh’ionnsaigh Mhaois e, agus a dh’ionnsaigh Aaroin, agus a dh’ionnsaigh a cho-chruinneachaidh uile.

34Agus chuir iad an làimh e, a chionn nach d’innseadh ciod a bu chòir a dhèanamh ris.

35Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, Cuirear an duine gu cinnteach gu bàs; clachaidh an co‑chruinneachadh uile e le clachan an taobh a‑muigh den champ.

36Agus thug an co‑chruinneachadh uile a‑mach as a’ champ e, agus chlach iad e le clachan, agus fhuair e bàs: mar a dh’àithn an Tighearna do Mhaois.

37Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,

38Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, iad a dhèanamh fabhra dhaibh fhèin air iomallan an aodaich air feadh an ginealaichean, agus iad a chur air fabhra nan iomall còrd gorm.

39Agus bidh e dhuibh mar fhabhra, agus amhaircidh sibh air, a‑chum gun cuimhnich sibh uile àitheantan an Tighearna, agus gun dèan sibh iad; agus nach iarr sibh an dèidh ur cridhe agus ur sùl fhèin, nithean as àbhaist dhuibh dol nan dèidh le ana-miann:

40A‑chum is gun cuimhnich, agus gun dèan sibh m’àitheantan uile, agus gum bi sibh naomh dur Dia.

41Is mise an Tighearna ur Dia, a thug a‑mach sibh à tìr na h‑Eiphit, gu bhith am Dhia dhuibh: Is mise an Tighearna ur Dia.

Am Bìoball Gàidhlig 1992

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017
© Scottish Bible Society 1992, 2017

More Info | Version Index