Search form

Àireamh 23

1Agus thubhairt Balàam ri Balac, Tog dhomh an seo seachd altairean, agus ullaich dhomh an seo seachd tairbh òga, agus seachd reitheachan.

2Agus rinn Balac mar a thubhairt Balàam; agus dh’ìobair Balac agus Balàam air gach altair tarbh òg agus reithe.

3Agus thubhairt Balàam ri Balac, Seas làimh rid ìobairt-loisgte, agus imichidh mise; theagamh gun tig an Tighearna am choinneamh: agus ge bè nì a nochdas e dhomh, innsidh mi dhut. Agus chaidh e gu ionad àrd.

4Agus choinnich Dia Balàam, agus thubhairt Balàam ris, Dheasaich mi seachd altairean, agus dh’ìobair mi air gach altair tarbh òg agus reithe.

5Agus chuir an Tighearna facal ann am beul Bhalàaim, agus thubhairt e, Till a dh’ionnsaigh Bhalaic, agus mar seo labhraidh tu.

6Agus thill e da ionnsaigh, agus, feuch, sheas e làimh ra ìobairt-loisgte, e fhèin agus ceannardan Mhòaib uile.

7Agus thog e suas a chosamhlachd, agus thubhairt e, Thug Balac rìgh Mhòaib mise à Aram, o bheanntan na h‑àird an ear, ag ràdh, Thig, mallaich dhòmhsa Iàcob; agus thig, thoir dùbhlan do Israel.

8Cionnas a mhallaicheas mi esan nach do mhallaich Dia? Agus cionnas a bheir mi dùbhlan dhàsan do nach tug an Tighearna dùbhlan?

9Oir o mhullach nan creag tha mi ga fhaicinn, agus o na slèibhtean tha mi ag amharc air: feuch, gabhaidh an sluagh còmhnaidh air leth, agus cha mheasar iad am measg nan cinneach.

10Cò a dh’àirmheas duslach Iàcoib, no àireamh na ceathramh cuid de Israel? Faigheam-sa bàs an ionracain, agus biodh mo chrìoch dheireannach cosmhail ra chrìch-san!

11Agus thubhairt Balac ri Balàam, Ciod e seo a rinn thu orm? A mhallachadh mo naimhdean thug mi thu, agus feuch, da‑rìribh bheannaich thu iad.

12Agus fhreagair esan agus thubhairt e, An nì sin a chuir an Tighearna am bheul, nach feum mise an aire a thoirt a labhairt?

13Agus thubhairt Balac ris, Thig, guidheam ort, maille rium gu àit eile o am faic thu iad: chan fhaic thu ach a’ chuid as iomallaiche dhiubh, agus chan fhaic thu iad uile; agus mallaich dhomh as a sin iad.

14Agus thug e gu fearann Shophim e, gu mullach Phisgah, agus thog e seachd altairean, agus dh’ìobair e tarbh òg agus reithe air gach altair.

15Agus thubhairt e ri Balac, Seas an seo làimh rid ìobairt-loisgte, gus an coinnich mise an Tighearna an siud.

16Agus choinnich an Tighearna Balàam, agus chuir e facal na bheul, agus thubhairt e, Imich a‑rìs a dh’ionnsaigh Bhalaic, agus abair mar seo.

17Agus nuair a thàinig e da ionnsaigh, feuch, sheas e làimh ra ìobairt-loisgte, agus ceannardan Mhòaib maille ris. Agus thubhairt Balac ris, Ciod a labhair an Tighearna?

18Agus thog e suas a chosamhlachd, agus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, agus cluinn; èisd riumsa, thusa a mhic Shipoir:

19Cha duine Dia, gun dèanadh e breug; no mac duine, gun gabhadh e aithreachas: an dubhairt e, agus nach dèan e? Agus an do labhair e agus nach coilean e e?

20Feuch, fhuair mi àithne beannachadh; agus bheannaich esan, agus chan urrainn mise a atharrachadh.

21Cha tug e fa‑near euceart ann an Iàcob, agus chan fhaca e cealg ann an Israel: tha an Tighearna a Dhia leis, agus caithream rìgh nam measg.

22Thug Dia a‑mach iad as an Eiphit; tha aige amhail neart an aon-adharcaich.

23Gu cinnteach chan eil draoidheachd an aghaidh Iàcoib, cha mhò a tha fhiosachd an aghaidh Israeil: a rèir na h‑aimsir seo theirear mu Iàcob, agus mu Israel, Ciod a dh’obraich Dia!

24Feuch, èiridh an sluagh suas mar leòmhann mòr, agus mar leòmhann òg togaidh e suas e fhèin: cha laigh e sìos gus an ith e a’ chreach, agus gus an òl e fuil nam marbh.

25Agus thubhairt Balac ri Balàam, Na dèan aon chuid am mallachadh idir, no am beannachadh idir.

26Ach fhreagair Balàam agus thubhairt e ri Balac, Nach d’innis mi dhut, ag ràdh, Gach nì a labhras an Tighearna, sin as èiginn dhòmhsa a dhèanamh?

27Agus thubhairt Balac ri Balàam, Thig, guidheam ort, bheir mi thu gu ionad eile; theagamh gur toigh le Dia thu gam mallachadh dhomh as a sin.

28Agus thug Balac Balàam gu mullach Pheoir, a tha ag amharc ri Iesimon.

29Agus thubhairt Balàam ri Balac, Tog dhomh an seo seachd altairean, agus ullaich dhomh an seo seachd tairbh òga, agus seachd reitheachan.

30Agus rinn Balac mar a thubhairt Balàam, agus dh’ìobair e tarbh agus reithe air gach altair.

Am Bìoball Gàidhlig 1992

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017
© Scottish Bible Society 1992, 2017

More Info | Version Index