Search form

Àireamh 35

1Agus labhair an Tighearna ri Maois ann an còmhnardan Mhòaib, làimh ri Iòrdan am fagas do Iericho, ag ràdh,

2Aithn do chloinn Israeil, iad a thabhairt do na Lèbhithich de oighreachd an seilbh, bailtean gu còmhnaidh a ghabhail annta: agus bheir sibh mar an ceudna do na Lèbhithich fearann co‑roinn dam bailtean mun cuairt orra.

3Agus bidh na bailtean aca gu còmhnaidh a ghabhail annta, agus bidh am fearann co‑roinn airson an sprèidhe, agus airson am maoin, agus airson an ainmhidhean uile.

4Agus ruigidh fearann co‑roinn nam bailtean, a bheir sibh do na Lèbhithich, a‑mach o bhalla a’ bhaile, mìle làmh-choille mun cuairt.

5Agus tomhaisidh sibh on leth a‑muigh den bhaile air an taobh an ear dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh mu dheas dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh an iar dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh mu thuath dà mhìle làmh-choille; agus bidh am baile anns a’ mheadhon: bidh seo dhaibh na fhearann co‑roinn dam bailtean.

6Agus am measg nam bailtean a bheir sibh do na Lèbhithich bidh sia bailtean a‑chum dìdein, a dh’òrdaicheas sibh air a shon-san a mharbhas duine, a‑chum is gun teich e an sin: agus riùsan cuiridh sibh dà bhaile is dà‑fhichead.

7Mar seo is iad na bailtean sin uile a bheir sibh do na Lèbhithich, ochd agus dà‑fhichead baile: iad sin bheir sibh seachad agus am fearann co‑roinn.

8Agus bidh na bailtean a bheir sibh seachad de sheilbh chloinn Israeil: uaithesan aig a bheil mòran, bheir sibh mòran; ach uaithesan aig a bheil beagan, bheir sibh beagan: bheir gach aon de a bhailtean do na Lèbhithich, a rèir a oighreachd a tha e a’ sealbhachadh.

9Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,

10Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a bhios sibh air teachd thar Iòrdan do thìr Chanàain,

11An sin òrdaichidh sibh dhuibh fhèin bailtean gu bhith nam bailtean dìdein dhuibh, a‑chum gun teich am marbhaiche an sin, a mharbhas neach ann an ainfhios.

12Agus bidh iad dhuibh nam bailtean a‑chum dìdein on dìoghaltair; a‑chum nach bàsaich esan a mharbhas duine, gus an seas e an làthair a’ cho-chruinneachaidh ann am breitheanas.

13Agus de na bailtean sin a bheir sibh seachad, bidh sia bailtean agaibh a‑chum dìdein.

14Bheir sibh seachad trì bailtean air an taobh seo de Iòrdan, agus trì bailtean bheir sibh seachad ann an tìr Chanàain, a bhios nam bailtean dìdein.

15Bidh na sia bailtean sin nan dìdein, araon do chloinn Israeil, agus don choigreach, agus dhàsan a bhios air chuairt nam measg; a‑chum gun teich gach neach an sin, a mharbhas duine gun fhios.

16Agus ma bhuaileas e e le inneal iarainn (air chor is gum bàsaich e), is mortair e: cuirear gu cinnteach am mortair gu bàs.

17Agus ma bhuaileas e e le clach a thilgeadh (a dh’fhaodas a bhàs a thoirt), agus gum bàsaich e, is mortair e: cuirear gu cinnteach am mortair gu bàs.

18No ma bhuaileas e e le làmh-bhall fiodha (a dh’fhaodas a bhàs a thoirt), agus gum faigh e bàs, is mortair e: cuirear gu cinnteach am mortair gu bàs.

19Marbhaidh dìoghaltair na fala e fhèin am mortair: nuair a choinnicheas e e, marbhaidh e e.

20Ach ma bheir e urchair dha tre fhuath, no ma thilgeas e nì sam bith air ann am plaid-laighe, air chor is gum faigh e bàs;

21No ma bhuaileas e e le a làimh ann an naimhdeas, air chor is gum faigh e bàs; cuirear esan a bhuail e gun teagamh gu bàs; oir is mortair e: marbhaidh dìoghaltair na fala am mortair, nuair a choinnicheas e e.

22Ach ma thug e urchair dha gu h‑obann gun naimhdeas, no ma thilg e nì sam bith air gun phlaid-laighe;

23No le cloich sam bith, a dh’fhaodas bàs duine a thabhairt, gun e ga fhaicinn, agus gun do thilg e air i, air chor is gum faigh e bàs, agus nach bu nàmhaid dha e, agus nach d’iarr e a chron;

24An sin bheir an co‑chruinneachadh breith eadar am marbhaiche agus dìoghaltair na fala, a rèir nam breitheanas sin:

25Agus saoraidh an co‑chruinneachadh am marbhaiche à làimh dìoghaltair na fala, agus cuiridh an co‑chruinneachadh air ais e do bhaile a dhìdein, gus an do theich e: agus fanaidh e ann gu bàs an àrd-shagairt, a dh’ungadh leis an ola naoimh.

26Ach ma thig am marbhaiche uair air bith an taobh a‑muigh de chrìch baile a dhìdein, gus an do theich e:

27Agus gum faigh dìoghaltair na fala e an taobh a‑muigh de chrìochan baile a dhìdein, agus gum marbh dìoghaltair na fala am marbhaiche; cha bhi e ciontach de fhuil:

28A chionn gum bu chòir dha fuireach ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd-shagairt: ach an dèidh bàs an àrd-shagairt, tillidh am marbhaiche gu fearann a sheilbhe fhèin.

29Agus bidh na nithean sin nan reachd breitheanais dhuibh, air feadh ur ginealaichean, nur n‑àitean-còmhnaidh uile.

30Ge bè a mharbhas neach sam bith, cuirear am mortair gu bàs le beul fhianaisean: ach cha toir aon fhianais teisteas an aghaidh neach sam bith a‑chum a chur gu bàs.

31Agus cha ghabh sibh èirig sam bith airson anam mortair a tha ciontach de bhàs, ach cuirear gu cinnteach gu bàs e.

32Agus cha ghabh sibh èirig sam bith air a shon-san a theich do bhaile a dhìdein, a‑chum is gun tigeadh e a‑rìs a ghabhail còmhnaidh anns an fhearann gu bàs an t‑sagairt.

33Mar sin cha truaill sibh am fearann anns a bheil sibh; oir truaillidh fuil am fearann, agus chan eil e an comas am fearann a ghlanadh den fhuil a dhòirteadh ann, ach le fuil an tì a dhòirt i.

34Na salaichibh, uime sin, am fearann anns am bi sibh a chòmhnaidh, anns a bheil mise am chòmhnaidh; a chionn gu bheil mise an Tighearna am chòmhnaidh am meadhon chloinn Israeil.

Am Bìoball Gàidhlig 1992

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017
© Scottish Bible Society 1992, 2017

More Info | Version Index