Search form

Itùon 1

Yesu pùon' ki ye u li de uʼtondb Mifuoñaanm

1Nʼjɔ Teofil, nʼgbɔnkpiɛku ni, n tɔke' ŋɛ *Yesu cin' ki tien' nà nin u wɔkn' nà, 2ki tì baa' lidaali là Uwien taa' wɔ ki don' paaki bó nnɔ. Kí yaan Uwien ń taa wɔ kí dùo paaki bó nnɔ *Mifuoñaanm cère' u wɔkn' binib bà u gɛ̀nde' bɛ ki tien' uʼtondb nnɔ bi li kpe isɛn yà. 3U kpo' ki mɛkre' bitɛnkpiib ni ma nnɔ, u cère' bɛn nɛ laa' wɔ mibolm mà yɛbe, ki tì baa' iwien pinan, ŋɔ wɔ ń wuɔn bɛ kí ye u mɔnbe ki fuobe. U cère' bi laa' wɔ, nɛ u tɔke' bɛ Uwien ya bɛl ya gbɛr. 4Lidaali liba wɔn nin bɛn jinh tijier+, nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Ni la jɛnde Yerusalɛm ni, ama ní li te len, kí tì baa lidaali là nʼBaa Uwien li de nɛ u là pùon' ki ye u li de nɛ nà nnɔ. Ni cii' lipuonl nnɔ min saan nɛ. 5Ni là cii' n ye: San là taa' miñunm nɛ ki sìi' binib Uwien ya ñunm, ama ninbi wɔn, nì sìen' iwenkàankɛ nɛ, n li cère *Mifuoñaanm nɛ ń jiire ní niʼbo.»

Uwien cère' Yesu don' paaki bó

6*Yesu ya tondb taan' uʼsaan nɛ ki niire' wɔ ki ye: «Yonbdaan, nɛn mɛn la, fɛnfɛnnɔ nɛ a li fie tinbi Israyɛl yaab ya bɛl, kí jiin kí de tɛ-ɛɛ?»

7Nɛ *Yesu jiin' bɛ ki ye: «Lidaali là nin uyo wà tibont nnɔ li tien nnɔ ŋa yé niʼgbɛr, Baa Uwien nɛ sien' niʼkɛ u yíe ma bo. 8Ama uyo wà *Mifuoñaanm li jiire ní niʼbo nnɔ, ni li lɛ mituɔm, kí li yé nʼmɔ̀nkunb Yerusalɛm ni nin Sude ya tinfɛnm kɛ ni nin Samari ya tinfɛnm kɛ ni nin utingbɛn kɛ bo.»

9U len' nnɔ ma nnɔ nɛ Uwien cère' u doh paaki bó biʼnun ni. Nɛ kutɛwɔlgbɔnku kuba baa' ki lèkn' uʼbo, ba ji laa' wɔ. 10U doh uyo wà nnɔ nɛ bi juore' ki se ki likeh paaki bó. Bi se ki likeh ma nnɔ nɛ ki laa' i ya tàan bo bijɛb bile se biʼsaan, ki guo tikpɛlcɛpient, 11ki niire' bɛ ki ye: «Galile yaabɛ, bɛ tien' ni se ki likeh paaki nɔ? Uwien nɛ ñɛn' *Yesu wuɔ niʼsaan ki don' paaki. U li baa ní tɛn ni laa' u doh ma bo nɔ nɛ.»

Yesu ya tondb nin binitɔb taan' bɛ ń kàare

12Tɔ, *Yesu ya tondb siere' lijuɔl là bi yih lɛ̀ Olifi ya siin ya juɔl nnɔ bo ki liɛbe' Yerusalɛm ni. Lijuɔl nnɔ ŋa fɔke nin Yerusalɛm. Nì lii te kɔnsini uba nɛ. 13Bi tì baa' Yerusalɛm ni ma nnɔ nɛ ki kɔn' bi tì ń taakeh ki te paaki ya duku kùa ni nnɔ. Piɛr nin San nin Saak nin Andre nin Filip nin Toma nin Batelemi nin Matie nin Alfe ya bijɛ Saak nin Simɔn wà ya nun mɔ́n uʼdu bo ya gbɛr nin Saak ya bijɛ Sudas nɛ kɔn' ki te kuduku nnɔ ni. 14Bipiib biba mɔ là te biʼni, bi ya uba si: *Yesu ya naa Mari nin *Yesu ya ninjiɛb. Biʼkɛ kpaan' buñɔbu, nɛ ki tuu ki taakeh ki kàareh.

Bi gɛ̀nde' Matiyas ki lère' Sudas ya lènl

15I ya dɛn nɛ binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ taan' litaanl. Bi là li baa binib kobk nin pile. Nɛ Piɛr fii' ki sere' biʼsiik ni, ki tɔke' bɛ ki ye: 16«Nʼyaabɛ, nì kpɛ *Mifuoñaanm là cère' *Dafid len' Sudas ya gbɛr tà, bi kɛle' tù *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ ń tien nɛ. Wɔn Sudas nɛ là le ki wɔngeh binib bà cuo' *Yesu nnɔ usɛn. 17Sudas là yé tinbi *Yesu ya tondb ya uba nɛ. *Yesu là gɛ̀nde' uʼmɔ ki de' wɔ ti sɔnh lituonl là nɔ nɛ.» 18(Sudas tien' nibonn nà bre, nɛ bi pɛ̀n' wɔ ilike, u taa' ki dɛ' kitink kiba; nɛ ki lu' kiʼbo libenlibl uʼpuoku kpiɛre', nɛ uʼniɛr kɛ ñɛn'. 19*Yerusalɛm ya nib kɛ cii' tigbɛr nnɔ. Nɛn bo nɛ bi yin' kitink nnɔ biʼlenm ni ki ye: «Akaldama» Niʼtingi si: Misɛ̀m ya tink.) 20Piɛr tí len' ki ye: «Nì kɛle' iyuon ya gbɔnku kùa te *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ ni ki ye:

‹Uʼden ń tien kulɛngbonku, ŋɔ nil la ji ń li kɔ yì.›

Nì tí kɛle' ki ye:

‹Unitɔ ń lère uʼlènl.›

21Binib te ki tɔke' nin tɛ uyo wà kɛ Yonbdaan *Yesu là te nin tɛ ti joh niʼkɛ saan nnɔ, 22ki cin' uyo wà San là siih binib Uwien ya ñunm ki tì baa' lidaali là Uwien ñɛn' wɔ tiʼbùol ki cère' u don' paaki nnɔ. Nì kpɛ bɛn ya uba nɛ ń kpɔbn tiʼbó, kí li yé umɔ̀nkunl Yonbdaan ya mɛkrm bo.»

23Nɛn saan nɛ bi gɛ̀nde' bijɛb bile. Bi yih uba Yosɛf, ki baanh wɔ Basabas, ki liɛbe' ki baanh wɔ Yustus mɔ, ki yih utɔ Matiyas. 24Nɛ bi kàare' ki ye: «Yonbdaan, sin nɛ bɛn binib kɛ ya fɛ̀l ni te ma bo. Binib bile biɛ ni, wuɔn tɛ a gɛ̀nde' wà, 25ŋɔ wɔ ń lère Sudas ya lènl aʼtondb ya tuonl ni, kimɛ Sudas dàan' lɛ̀ nɛ ki jon' u kpɛ wɔn li te nà saan». 26Bi kàare' Yonbdaan ki gben', nɛ ki fùore' imúɔn bɛ ń liike bi li gɛ̀nde wà. Nɛn nɛ wuɔn' bɛ ki ye bi li gɛ̀nde Matiyas nɛ. Nɛ bi taa' wɔ ki kpɔbn' *Yesu ya tondb piik nin uba nnɔ bó.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index