Search form

Itùon 3

Piɛr nin San cère' uwɔb uba faake'

1Lidaali liba nɛ Piɛr nin San joh Uwien ya duku bó tikur tuta ya kaare ya yo. 2Tɔ, ujɛ uba là te bi maa' wɔ uwɔb. Idaan kɛ bi yuunh wɔ ki lá kaandeh Uwien ya duku ya nañɔbu bùa bi yih bù Bunañɔmɔnmɔnbu nnɔ saan, wɔ ń li miɛh binib bà kɔh Uwien ya duku ya luo bo nnɔ nɛ tibont. 3U laa' Piɛr nin San tuo bɛ ń kɔ Uwien ya duku ya luo bo, nɛ u miɛ' bɛ nibonn. 4Piɛr nin San caan' uʼbo inun, nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Liike tɛ.» 5Nɛ u tùɔre' ki likeh bɛ, ki daan u li lɛ biʼsaan nibonn nɛ. 6Nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Ma ŋmɔbe like, ka ŋmɔbe ñɔ̀km. Ama n li de ŋɛ n ŋmɔbe nà nɛ. *Yesu Kristo wà yé Nasarɛt ya nil nnɔ ya yel bo, fii kí cuon!» 7Nɛ ki cuo' uʼnɔjie, ki fin' wɔ. Nɛ uʼtàan nin uʼtɛgbiɛmu pɔk ki faake' i ya tàan bo. 8U maabe' ki ci', ki sere', ki cin' ki cuonh, nɛ ki paan' biʼbo ki kɔn' Uwien ya duku ya luo bo, ki cuonh, ki mɛbreh, ki pɛ̀keh Uwien. 9Linigol kɛ laa' u cuonh ki pɛ̀keh Uwien. 10Bi bɛnde' ki ye wɔn nɛ tì ń kɛ Uwien ya duku ya Nañɔmɔnmɔnbu saan ki miɛh nnɔ. Bi laa' u faake' ma nnɔ nɛ nì cuo' bɛ miyɔkm nin bujɛwaanbu.

Piɛr lienh nin linigol Uwien ya duku ya luo bo

11Ujɛ nnɔ ŋa dàan' Piɛr nin San. Nì cuo' binib nnɔ kɛ miyɔkm nɛ bi sɛn' ki baa' biʼsaan kuninbonku+ kuba ni, bi yih kù «Salomɔn ya ninbonku.» 12Tɔ, Piɛr laa' binib nnɔ ma nnɔ, nɛ ki niire' bɛ ki ye: «Israyɛl yaabɛ, bɛ tien' nì cuo' nɛ miyɔkm-i? Bɛ tien' ni likeh tɛ tɛn tiʼtiɛma tuɔm nin ti pɛ Uwien bo mɔnmɔnm ma nnɔ nɛ cère' ujɛ wuɔ faake'? 13Uwien wà *Abraham nin *Isaak nin Sakɔb nin tiʼyaajɛb là pukeh wɔ nnɔ nɛ kpiɛke' uʼtonsɔnl *Yesu wà ninbi kuɔre' wɔ ki yìe' wɔ Pilat ya nun bó nnɔ. Pilat wɔn là yíe wɔ ń taa wɔ kí wiɛ nɛ, nɛ na tuo'. 14Ninbi, yìe' wà yé uñaan, ki yé ugbɛmɔ̀ndaan, nɛ ki ji tɔke' Pilat ki ye wɔ ń taa unikul kí wiɛ. 15Ni ku' wà yé limiɛl ya daan, nɛ Uwien mɛkre' wɔ bitɛnkpiib ni. Tinbi nɛ yé bimɔ̀nkunb. 16Ti du uʼyel bo ma nnɔ nɛ liyel bugbɛn ya tuɔm cère' ujɛ wà ni likeh wɔ ki bɛn wɔ nɔ faake'. Ti teke' *Yesu ki jin' ma nnɔ nɛ cère' ujɛ wuɔ laa' laanfiɛ ki tì gben' ki se niʼkɛ ya nun bó nɔ.

17«Nʼyaabɛ, n bɛn ki ye ninbi nin niʼciɛnb ku' *Yesu ma nnɔ, na bɛn nɛ ki sɔn' li ya tuonl. 18Uwien là cère' uʼñɔbonsɔknb kɛ len' uyo bo ki ye uʼNigɛndkɛ Kristo lá li jɛ̀nde nɛ. Nɛn nɛ tien'. 19Nɛn bo, lèbre mɛn niʼtetem, kí liɛbe kí paan Uwien bo ŋɔ wɔ ń fère nɛ niʼbiɛre. 20Nnɔ nɛ Yonbdaan li de nɛ lifuorl, ki li sɔn ní uʼNigɛndkɛ Kristo niʼsaan. Wɔn si *Yesu; u là gɛ̀nde' wɔ ninbi bo nɛ. 21Nì kpɛ wɔn *Yesu ń li te paaki bó nɛ, kí tì baa uyo wà Uwien li fɛ̀nde tibont kɛ. Nì te tɛn u là cère' uʼñɔbonsɔknb len' nà kɛ uyo bo nnɔ nɛ. 22Moyis wɔn là len' ki ye: ‹Yonbdaan Uwien li cère niʼni uba ń ñɛ uñɔbonsɔknl niʼbo tɛn min. Ní cenge u li tɔke nɛ nà kɛ. 23Unil wà kɛ ŋa tuo' uñɔbonsɔknl nnɔ ya ñɔbu bó la, Uwien li ñɛn wɔ uʼnib ni nɛ ki gben' uʼgbɛr.› 24*Uwien ya ñɔbonsɔknb kɛ, ki cin' Samiɛl nin biñɔbonsɔkntɔb bà paan' uʼbo nnɔ mɔ là len' nà teh idɛn yiɛ nɔ ya gbɛr. 25Ninbi nɛ yé Uwien ya ñɔbonsɔknb nnɔ ya yaabii, nɛ ki li jonde kujɔtieku kùa u là cuo' kù nin niʼyaajɛb nnɔ bo. U là tɔke' niʼyaajɛ *Abraham ki ye u li tien inibol yà kɛ te utingbɛn bo nnɔ uʼmɔnm u ya yaabii bo nɛ. 26Mikpiɛkm, ninbi bo nɛ Uwien là gɛ̀nde' uʼtonsɔnl Yesu, ki sɔn' wɔ niʼsaan wɔ ń lá tien nɛ Uwien ya mɔnm, kí ñɛn niʼni wà kɛ uʼtùonbiɛrɛ ni.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index