Search form

San 12

Mari fàan' Yesu ya tàan lɛfina

(Matie 26:6-13; Mark 14:3-9)

1Nì là sìen' iwien iluob nɛ Sufmbɛ ń jele biʼPak ya nacenku, nɛ *Yesu jon' Betani ya du ni. Lasaar wà u là mɛkre' wɔ nnɔ, kɔh nɛn ni nɛ. 2Bi tien' *Yesu tijier niʼsaan. Mart nɛ là gbiinh bɛ tijier nnɔ nɛ Lasaar mɔ yé bà jinh tijier *Yesu saan nnɔ ya uba. 3Mari taa' lɛfina uba u te litrjenku, uʼdaaku faa cɛɛn, bi yih lɛfina nnɔ naar, ki lá fanfaan' *Yesu ya tàan, ki taa' uʼyur ki ŋmiŋmire' yɛ̀. Lɛfina nnɔ ya nu teke' kuduku kɛ. 4Nɛ *Yesu ya panpaankaab ya uba, bi yih wà Sudas Iskariyɔt, wɔn wà lá li kuɔre Yesu nnɔ ye: 5«Bɛ tien' ba ń taa lɛfina nnɔ kí kuɔre kí lɛ iwentun kobiita ya paaku kí taa kí de bijiinb-i?» 6Na yé Sudas tɔngeh bijiinb nɛ. Kimɛ u là yé unasu nɛ. Wɔn nɛ ŋuuke kiliksɔrk ma nnɔ, u suh bi taah ilike yà ki kpìendeh len nnɔ nɛ. Nɛn nɛ cère' u len' nnɔ. 7Nɛ *Yesu tɔke' Sudas ki ye: «Cère wɔ wɔ ń fuore. U taa' lɛfina wuɔ wɔ ń bonde nʼsubm nɛ. 8Bijiinb lì li te niʼsaan uyo kɛ nɛ; ama min ŋa ń li te niʼsaan uyo kɛ.»

9Sufmbɛ ligol cii' *Yesu te Betani ya du ni, nɛ ki baa' uʼsaan. Na yé Yesu baba bo nɛ bi baa'. Bi nuunh bɛ ń lɛ Lasaar wà *Yesu là mɛkre' wɔ bitɛnkpiib ni nnɔ mɔ nɛ. 10Nɛn saan nɛ bitɔtuɔrciɛnb sien' ki ye bi li ku Lasaar mɔ, 11kimɛ wɔn bo nɛ *Sufmbɛ teke' *Yesu ki jin' ki yɛbe, ka ji pɛ bɛn bitɔtuɔrciɛnb bo.

Bi kpiɛkreh Yesu u tì kɔn' Yerusalɛm ni

(Matie 21:1-11; Mark 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Kutaaku faa', nɛ linigociɛnl là baa' Yerusalɛm ni lɛ̀ ń jele kunacenku nnɔ cii' *Yesu we ní, 13nɛ bi bɛre' mubiɛbisiimu ya fɛr ki tobreh wɔ usɛn bó, ki wuureh ki teh:

«Osana!

Uwien ya mɔnm ń li te wà we ní

Yonbdaan ya yel bo nnɔ bo.

Uwien ya mɔnm ń li te Israyɛl yaab ya bɛr bo.»

14*Yesu laa' uŋuunfanfaan ki jɛ̀ke' tɛn nì kɛle' ma *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:

15«*Siyɔn+ yaabɛ, la cère mɛn nɛ̀ ń cuo nɛ jɛwaanbu.

Liike mɛn, niʼbɛrciɛn we ní,

ki jɛke uŋuunfanfaan.»

16*Yesu ya panpaankaab ŋa laan là cii' niʼtingi u ya yo. Uwien kpiɛke' wɔ uyo wà nnɔ, nɛ bi tiɛre' ki ye nì kɛle' uʼbo nnɔ nɛ *Uwien ya gbɔnku ni, ki bɛnde' ki ye linigol nnɔ tien' wɔ bi bi li tien wɔ ma bo nɛ.

17Linigol là là te *Yesu saan lidaali là u là mɛkre' Lasaar ki yin' wɔ ki ye wɔ ń ñɛ ní likul ni nnɔ, bɛn nɛ là tɔke' binib tigbɛr nnɔ. 18Nɛn bo nɛ binib ligol tuobe' wɔ usɛn bó, kimɛ bi là cii' u tien' miyɔkm ya bonn nnɔ ma bo. 19Nɛn saan nɛ *Farisiɛnmbɛ tɔkeh tɔb ki teh: «Ni laa'-aa? Ninbi ŋa ji li fre kí tien niba. Uŋɛndun ya nib kɛ ji pɛ wɔn bo nɛ.»

Grɛkmbɛ biba nuunh bɛ ń lɛ Yesu

20Grɛkmbɛ+ biba mɔ là baa' Yerusalɛm kunacenku nnɔ ya yo bɛ ń lá puke Uwien. 21Bi nɛkn' Filip. U yé Bɛtsayida ya du wà te Galile ya tinfɛnm ni nnɔ yɔ nɛ, nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Uciɛn, ti yíe tí lɛ *Yesu nɛ.» 22Nɛ Filip jon' ki tì tɔke' Andre. Nɛ biʼkɛ bile jon' ki tì tɔke' Yesu. 23Nɛ *Yesu tɔke' bɛ ki ye: «Uyo wà Uwien li kpiɛke Unil ya Bijɛ nnɔ baa' ní ŋɔ. 24N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, bi bule' mijibim ma kpo' la, mì li juore miʼbaba nɛ. Ama mì kpo' la, mì li pɔ̀re kí yɛbre nɛ. 25Wà kɛ yíe wɔ ń fie uʼmiɛl la, wɔn nɛ li kpo kí juore fɛnm. Ama wà kɛ ŋa tɔngeh uʼmiɛl uŋɛndun wuu ni la, wɔn nɛ li lɛ limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm. 26Unil yíe wɔ ń sɔn nʼtùon la, udaan ń li pɛ nʼbo. N te nà saan la, nʼtonsɔnl mɔ li te nɛn saan nɛ. Unil sɔnh nʼtùon la, nʼBaa li kpiɛke wɔ.»

Yesu lienh uʼkuum bo

27«Fɛnfɛnnɔ, nʼyɛnm saa' ki gbien'-a! N li len kí ye ba? N ye: ‹NʼBaa, ñɛ nni ijɛnd yà we ní nɔ ni-ii?› Ama n baa' nɛn bo nɛ ki lá tu' uyo wuu nɔ. 28NʼBaa, wuɔn aʼkpiɛke.»

Nɛn saan nɛ uniɛke uba ñɛn' paaki bó ní ki ye: «N wuɔn' nʼkpiɛke ŋɔ, ki li liɛbe kí wuɔn wù mɔ nɛ.»

29Linigol là se niʼsaan ki cii' uniɛke nnɔ bó nnɔ, ya biba ye utaa nɛ dun', nɛ bitɔb ye Uwien ya tond uba nɛ len' wɔ.

30Nɛ u ye: «Na yé min bo nɛ cère' udaan wà len' nɔ len', ninbi bo nɛ u len'. 31Fɛnfɛnnɔ wuɔ nɛ Uwien li bu uŋɛndun wuu ya nib tibuur. Fɛnfɛnnɔ nɛ Uwien li ŋɔre wà yé uŋɛndun wuu ya ciɛn nnɔ. 32Min wɔn, uyo wà bi li fin nni paaki bó nnɔ+, nɛ n li dɛre binib kɛ kí nɛkn nʼba.» 33U len' nnɔ ŋɔ wɔ ń wuɔn u li kpo mikuum mà ya bol nɛ.

34Nɛ linigol nnɔ tɔke' wɔ ki ye: «Ti cii' *Uwien ya gbɔnku ye Uwien ya Nigɛndkɛ *Kristo li fuobe uyo kɛ nɛ. A tien' mila ki len' ki ye bi li fin Unil ya Bijɛ udɔpɔnpɔn bo paaki bó? Ŋmɛ yé Unil ya Bijɛ bugbɛn-i?» 35Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Kuwenwenku ŋa ji li wuɔke' niʼni. Li cuonh mɛn uyo wà kuwenwenku laan te, ŋɔ licinñunl la pìln nɛ. Unil wà kɛ cuonh licinñunl ni la, wa bɛn u joh nà bó. 36Kuwenwenku laan te ma nɔ, teke mɛn kù kí ji, ŋɔ kí li yé kuwenwenku yaab.»

*Yesu len' nnɔ, nɛ ki ñɛn' niʼsaan ki jɛnde' ki tì bɔle'.

Sufmbɛ ŋa teke' Yesu ki jin'

37Nin u là tien' miyɔkm ya bont tù yɛbe biʼnun ni ma kɛ nnɔ, ba teke' wɔ ki jin'. 38Ba teke' wɔ ki jin' ŋɔ *Uwien ya ñɔbonsɔknl Esayi là len' nà nnɔ nɛ̀ ń tien nɛ. U là ye:

«Yonbdaan, ŋmɛ tuo' ki teke' ti len' nà nnɔ ki jin'-i?

Ŋmɛ bɛnde' a ŋmɔbe mituɔm ma bo?»

39Esayi tí là len' nà bo cère' ba lì li fre kí teke kí ji. U là ye:

40«Uwien juɔn biʼnun,

ki libe' biʼyɛnm,

ŋɔ bi la lɛnh,

ki la cii' niʼtingi biʼyɛnm ni,

ki la lèbre biʼtetem,

ŋɔ wɔ ń buu bɛ.»

41Esayi là len' nnɔ, kimɛ u là laa' *Yesu ya kpiɛke ma nnɔ nɛ cère' u len' uʼgbɛr.

42Nin nɛn kɛ, *Sufmbɛ ya ciɛnb bà yɛbe mɔnɔn là teke' *Yesu ki jin'; ama *Farisiɛnmbɛ bo nɛ ba len' upaan bo ki ye bi teke' wɔ ki jin'. Bi là fɛnge' bi li ŋɔre bɛ litaanl ya duku ni nɛ. 43Kimɛ bi yíe binib ya kpiɛkm ki cɛn' Uwien yaam.

Yesu tɔke' binib tigbɛr tà nnɔ nɛ lá li biin bɛ

44*Yesu len' ufaa bo ki ye: «Wà kɛ teke' nni ki jin' la, na yé u teke' min baba nɛ ki jin', u teke' wà sɔn' nni ní nnɔ mɔ ki jin' nɛ. 45Wà kɛ laa' nni la, u laa' wà sɔn' nni ní nnɔ mɔ nɛ. 46Min yé kuwenwenku nɛ ki baa' uŋɛndun ni, ŋɔ unil wà kɛ teke' nni ki jin' la, u la juore cinñunl ni. 47Unil cii' nʼgbɛr, ka bon' tù la, na yé min nɛ li biin wɔ, kimɛ ma baa' ń lá biin uŋɛndun ya nib, n baa' ń lá ŋmiɛn bɛ nɛ. 48Wà kɛ wiɛ' nni, ka teke' nʼgbɛr la, u laa' nibonn nà li biin wɔ. Uwenfɔrkɛ ya daali la, nʼgbɛr nnɔ nɛ li biin wɔ, 49kimɛ ma tɔkeh nʼbugbɛn ya gbɛr. NʼBaa wà sɔn' nni ní nnɔ, wɔn nɛ tɔke' nni n li len ma bo nin n li wɔkn ma bo. 50N bɛn ki ye uʼgbɛr dienh binib limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm nɛ. Nnɔ nɛ n tɔkeh tà kɛ nɔ n tɔkeh tù nʼBaa tɔke' nni tù ma bo nɛ.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index