Search form

San 14

Yesu nɛ yé usɛn wà joh Uwien saan

1*Yesu tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: «La cère mɛn niʼyɛnm ń saa. Teke mɛn Uwien kí ji, kí teke nʼmɔ kí ji. 2Mifɛnm yɛbe nʼBaa den. Ma bi yɛbe la, n bi li tɔke nɛ kí ye n joh ń tì bonde mifɛnm kí ble nɛ-ɛɛ? 3N jon' ki tì bonde' mifɛnm ki ble' nɛ la, n li liɛbe ní, kí lá taa nɛ, ŋɔ niʼmɔ ń tì ń li te min te nà saan. 4N joh nà bó nnɔ, ni bɛn ni bó ya sɛn.» 5Nɛ Toma tɔke' wɔ ki ye: «Yonbdaan, ta bɛn a joh nà bó, ti li tien mila kí bɛnde niʼbó ya sɛn-i?» 6Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Min nɛ yé usɛn wà wɔngeh binib tigbɛmɔ̀nt, ki dienh bɛ limiɛl. Uba ŋa ń fre kí jo nʼBaa saan ka ñɛn' min saan. 7Ni bi bɛn nni la, ni bi li bɛnde nʼBaa mɔ nɛ. Fɛnfɛnnɔ ni bɛn wɔ, ki laa' wɔ mɔ.»

8Nɛ Filip tɔke' wɔ ki ye: «Yonbdaan, wuɔn tɛ aʼBaa nɛ nì li dɛ̀kre tɛ.» 9Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Filip, n te niʼsaan nì wuɔke' ki kpaan' nɔ, nɛ ŋa bɛn nni-ii! Unil wà laa' nni la, u laa' nʼBaa nɛ. Bɛ tien' a tɔke' ki ye ń wuɔn nɛ nʼBaa? 10Ŋa teke' ki jin' ki ye n tɛ nin nʼBaa nɛ, nɛ nʼBaa mɔ tɛ nin nni-ii? N tɔkeh nɛ tigbɛr tà nɔ ŋa yé nʼbugbɛn yaar. NʼBaa wà tɛ nin nni nnɔ nɛ sɔnh uʼtùon.

11«Teke mɛn kí ji kí ye n tɛ nin nʼBaa nɛ, nɛ nʼBaa mɔ tɛ nin nni. Na teke' nʼgbɛr ki jin' la, teke nni mɛn kí ji miyɔkm ya bont nnɔ bo. 12N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, unil wà kɛ teke' nni ki jin' la, u li sɔn itùon yà n sɔn' yɛ̀ nɔ. U li sɔn itùon yà yɛbe nin n sɔn' yà nɔ mɔnɔn, kimɛ n joh nʼBaa bó nɛ. 13Ni miɛ' nà kɛ nʼyel bo la, n li tien nɛ̀, ŋɔ bɛ ń kpiɛke nʼBaa min uʼbijɛ bo. 14Ni miɛ' nni + nà kɛ nʼyel bo la, n li tien nɛ̀.»

Uwien li sɔn Utotorl uba ní

15Ni yíe nni la, ni li boh nʼwɔb nɛ, 16nɛ n li gbáan nʼBaa wɔ ń de nɛ Utotortɔ wɔ ń li te niʼsaan uyo kɛ. 17U yé *Mifuoñaanm nɛ, ki yé tigbɛmɔ̀nt ya daan. Uŋɛndun ya nib ŋa ń fre kí teke mɛ̀, kimɛ ba lɛnh mɛ̀, ka bɛn mɛ̀ mɔ. Ama Ninbi wɔn, ni bɛn mɛ̀; mì te niʼsaan, ki li te niʼni mɔ.

18Ma ń cère nɛ ní li te tɛn mutɛnkpiibumu. N li liɛbe ní niʼsaan. 19Nì sìen' waamu, uŋɛndun ya nib ŋa ji li lɛ nni, ama ninbi li lɛ nni, kimɛ n fuobe, nɛ niʼmɔ li fuobe. 20Niʼdaali baa' la, ni li bɛnde kí ye min nin nʼBaa taan' ki yé unibaab nɛ, nɛ ninbi nin min mɔ taan' ki yé unibaab.

21«Unil wà yíe nni si: wà bɛn nʼwɔb ki boh yɛ̀ nɛ. NʼBaa li yíe unil wà yíe nni, nɛ nʼmɔ li yíe udaan, kí cère udaan ń bɛnde nni.»

22Nɛ Sudastɔ, wà ŋa yé Sudas Iskariyɔt nnɔ niire' wɔ ki ye: «Yonbdaan, bɛ bo nɛ a li cère tinbi ń bɛnde ŋɛ, ka ń cère uŋɛndun ya nib ń bɛnde ŋɛ?» 23Nɛ *Yesu jiin' wɔ ki ye: «Wà yíe nni la, u li boh nʼgbɛr nɛ, nʼBaa li yíe wɔ, nɛ ti li baa uʼsaan, kí li kɔh uʼsaan. 24Wà ŋa yíe nni la, wa ń li boh nʼgbɛr. Ni cengeh tigbɛr tà nɔ ŋa yé nʼyaar, tù yé nʼBaa wà sɔn' nni ní nnɔ yaar nɛ.

25«N laan biɛ ki te niʼsaan ma nnɔ nɛ ki tɔke' nɛ tigbɛr tuu nɔ. 26Ama *Mifuoñaanm mà yé Utotorl nnɔ, nʼBaa li sɔn mɛ̀ ní nʼyel bo. Mɛn nɛ li wɔkn nɛ niʼkɛ, kí tiɛre nɛ n tɔke' nɛ tigbɛr tà nnɔ.

27«Li te mɛn uyɛnduɔn ni. N dienh nɛ n ŋmɔbe uyɛnduɔn wà nnɔ nɛ; ma dienh nɛ wù tɛn uŋɛndun ya nib dienh ma bo. La cère mɛn niʼyɛnm ń saa, ki la sɛn jɛwaanbu. 28Ni cii' n tɔke' nɛ ki ye n li jo kí liɛbe ní niʼsaan. Ni yíe nni la, n joh nʼBaa saan ma nnɔ ni bi li ŋmɔbe uyɛnsɔnge nɛ, kimɛ nʼBaa cɛn' nni. 29N tɔkeh nɛ nibonn nà ŋa laan tien' ya gbɛr fɛnfɛnnɔ, ŋɔ nì lá tien' la, ní teke kí ji nɛ. 30Ma ji li tɔke nɛ tigbɛr nɛ̀ ń wuɔke, kimɛ uŋɛndun wuu ya ciɛn we ní, wa ń fre kí tien nni niba. 31Ama nì kpɛ uŋɛndun ya nib ń bɛnde kí ye n yíe nʼBaa, nɛ ki teh u tɔke' nni ma bo. ‹Fii mɛn tí jo.› »

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index