Search form

San 15

Yesu nɛ yé busumɔ̀nbu

1«Min nɛ yé busumɔ̀nbu+ nɛ nʼBaa yé ukpaal wà tùɔreh busubu nnɔ. 2Isigben yà kɛ te nʼbo ka lùonh nnɔ, u li gɛ yì kí wiɛ nɛ. Ama isigben yà kɛ lùonh nnɔ, u li kpɛkpɛre kí tùɔre yì, nɛ yì ń tùɔre kí lùon. 3N tɔke' nɛ tigbɛr tà nɔ tùɔre' niʼtetem ŋɔ. 4Li tɛ mɛn nin nni, tɛn n tɛ nin nɛ ma. Usigben te uʼba, ka tuuke busubu bo la, wà ń fre kí lùon. Nnɔ nɛ niʼmɔ ŋa tɛ nin nni la, na ń fre kí tien bonn.

5«Min nɛ yé busubu, nɛ ninbi yé isigben. Unil wà kɛ tɛ nin nni, nʼmɔ tɛ nin udaan la, u li te tɛn usigben wà lùonh ki gbiekeh nɛ. Na tɛ nin nni la, na ń fre kí tien bonn. 6Unil wà ŋa tɛ nin nni la, bi li jɛnde wɔ kí tì wiɛ nɛ wɔ ń kuore tɛn usigben wà ŋa tuuke subu bo. Isigben yà kuore' la, bi gɛ̀ndeh yì ki kpìendeh umu ni nɛ ì wih. 7Ni tɛ nin nni, ki ŋmɔbe nʼgbɛr niʼfɛ̀l ni, ki miɛ' Uwien ni yíe nà la, u li de nɛ nɛ̀ nɛ. 8Ni yé nʼpanpaakaab, ki te tɛn isigben yà lùonh ki gbiekeh la, nɛn nɛ kpiɛkreh nʼBaa. 9NʼBaa yíe nni ma nnɔ nɛ nʼmɔ yíe nɛ. Li te mɛn nʼyíem ni. 10N boh nʼBaa ya wɔb, nɛ ki te uʼyíem ni. Niʼmɔ boh n ya wɔb la, niʼmɔ li te nʼyíem ni nɛ.

11«N tɔke' nɛ nɛn kɛ ŋɔ ní li ŋmɔbe uyɛnsɔnge wà n ŋmɔbe wù nnɔ nɛ; ŋɔ niʼyɛnm ń li sɔnge kí tì gben. 12N yíe ní li teh nà si: li yíe mɛn tɔb tɛn n yíe nɛ ma bo. 13Nil ŋa ŋmɔbe yíem ki cɛn' wà li tuo kí kpo uʼjɔtieb bo. 14Ni teh n tɔke' nɛ nà la, ni yé nʼjɔtieb nɛ. 15Ma ji li yih nɛ nʼtonsɔnb; n li yih nɛ nʼjɔtieb nɛ, kimɛ utonsɔnl ŋa bɛn uʼcɛnbaa ya gbɛr kɛ; ama min tɔke' nɛ tigbɛr tà kɛ n cii' tù nʼBaa saan nnɔ. 16Na yé ninbi nɛ gɛ̀nde' nni, min nɛ gɛ̀nde' nɛ, ki de' nɛ lituonl kí ye ní li joh, kí li te tɛn isigben yà lùonh isibii yà li tuu ki te. Nɛn bo, ni miɛ' nʼBaa nibonn nà kɛ nʼyel bo la, u li de nɛ nɛ̀ nɛ. 17N yíe ni li teh nà si: ní li yíe tɔb nɛ.»

Uŋɛndun ya nib li nɛn Yesu nin uʼyaab

18«Uŋɛndun ya nib nɛn nɛ la, ní li bɛn kí ye bi kpiɛ' ki nɛnde' min nɛ. 19Ni bi yé uŋɛndun yaab la, uŋɛndun yaab bi li yíe nɛ nɛ, kimɛ uŋɛndun ya nib yíe biʼyaab nɛ. Ama ninbi ŋa yé uŋɛndun yaab. N ñɛn' nɛ uŋɛndun ya nib ni ma nnɔ nɛ cère' bi nɛn nɛ. 20Li tiɛn mɛn n là tɔke' nɛ nà ki ye: ‹Utonsɔnl ŋa cɛn' uʼcɛnbaa nnɔ.› Bi jɛ̀nde' min la, bi li jɛ̀nde niʼmɔ nɛ. Bi tuo' nʼgbɛr la, bi li tuo niʼmɔ yaar nɛ. 21Min bo nɛ bi li tien nɛ nɛn kɛ, kimɛ ba bɛn wà sɔn' nni ní. 22Ma bi baa' ki lá tɔke' bɛ nʼgbɛr la, uba ŋa bi li biin bɛ kí ye bi tien' ibiɛre, ama fɛnfɛnnɔ, ba ji li fre kí dule niba bo kí ye ba tien' biɛre. 23Unil nɛn nni la, u nɛn nʼBaa mɔ nɛ. 24Ma bi sɔn' yɔkm ya tùon yà nisaal ŋa laan sɔn' yɛ̀ bi laa' la, uba ŋa bi li biin bɛ kí ye bi tien' biɛre. Ama fɛnfɛnnɔ bi laa' yɛ̀ nɛ ki nɛn min nin nʼBaa kɛ. 25Ama nɛn kɛ tien' ŋɔ nɛ̀ ń cère nà kɛle' biʼyiko ya gbɔnku + ni nnɔ nɛ̀ ń tien nɛ. Nì kɛle' ki ye: ‹Bi nɛn nni nɛ ka ŋmɔbe bi nɛn nni bà bo.›

26«Tɔ, nʼBaa li cère ń sɔn Utotorl ní. U yé *Mifuoñaanm nɛ, ki yé tigbɛmɔ̀nt ya daan, ki ñɛn' ní nʼBaa saan. Mì lá baa' uyo wà la, mì li kun nʼbo imɔ̀n. 27Niʼmɔ li kun nʼbo imɔ̀n, kimɛ ni te nʼsaan haali nʼtuonl ya cincinyo nɛ.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index