Search form

San 21

Yesu tí cère' uʼpanpaankaab laa' wɔ

1Ni ya puoli bó nɛ *Yesu tí cère' uʼpanpaankaab laa' wɔ Tiberiyad ya ñunciɛnm ya gbaal. U cère' bi laa' wɔ ma sɔ: 2Simɔn Piɛr nin Toma wà bi liɛbe' ki yih wɔ lilebl nnɔ nin Natanayɛl wà ñɛn' ní Kana ya du wà te Galile ya tinfɛnm ni nnɔ nin Sebede ya bijiɛb nin *Yesu ya panpaankaatɔb bile nɛ là taan' ki te. 3Nɛ Simɔn Piɛr tɔke' bɛ ki ye: «N joh lijɛnbɛl nɛ.» Nɛ bi ye: «Tiʼmɔ li paan aʼbo.» Nɛ bi ñɛn' ki bure' ki tì kɔn' buñɛrbu. Ba cuo' bonn haali kuñɔnŋmɛnku.

4Nì tì wendeh uyo wà nnɔ, nɛ bi laa' *Yesu se miñunm ya gbaal. Ama uʼpanpaankaab nnɔ ŋa bɛnde' ki ye wɔn nɛ. 5Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Hee! Nacenbɛ, na laa' bonn bi?» Nɛ bi ye: «Ta laa' bonn.» 6Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Wiɛ mɛn bubɛbu buñɛrbu ya jie bó, ni li lɛ.» Bi wiɛ' ki cuo' ijɛn ì yɛbe cɛɛn nɛ ka fre' ki dɛre' bubɛbu nnɔ ki jiin' ní.

7Nɛ *Yesu ya panpaankɛ wà u yíe wɔ ki gbien' nnɔ tɔke' Piɛr ki ye: «Yonbdaan nɛ.» Simɔn Piɛr cii' Yonbdaan nɛ ma nnɔ, ki laa' u te liñil nɛ, nɛ u taa' uʼliɛrl ki gole', ki lu' miñunm ni ki joh uʼsaan. 8Uʼpanpaankɛtɔb bà sìen' nnɔ we ní buñɛrbu ni ki diɛh bubɛbu bù gbe ijɛn. Ba là fɔke nin ñunm ya gbaal. Nì li te tɛn mɛta kobk nɛ. 9Bi tì baa' miñunm ya gbaal ki ñɛn' buñɛrbu ni nɛ ki laa' ikuɔn ya mu uba, ujɛn puu uʼni, ki laa' kpɔnɔ mɔ. 10Nɛ *Yesu tɔke' bɛ ki ye: «Taa ní mɛn ni cuo' ijɛn yà nɔ ya iba.»

11Nɛn saan nɛ Simɔn Piɛr liɛbe' buñɛrbu nnɔ ni, ki tì dɛre' bubɛbu ki ñɛn' liwɛl bo, bù gbe ijɛngbengbenge kobk nin piŋun nin ita. Nin ì yɛbe ma kɛ nnɔ, bubɛbu nnɔ ŋa kɛre'. 12Nɛ *Yesu tɔke' bɛ ki ye: «Dɛn mɛn kí ŋmɔn.» Uʼpanpaankaab ya uba mɔnɔn ŋa tɔnge wɔ ń niire wɔ kí ye: «Sin ŋmɛ nɛ?» Kimɛ bi bɛn ki ye Yonbdaan nɛ. 13Nɛn saan nɛ *Yesu nɛkn', ki yuure' kpɔnɔ ki de' bɛ, ki taa' ujɛn nnɔ mɔ ki de' bɛ. 14*Yesu tì mɛkre' bitɛnkpiib ni ki cère' uʼpanpaankaab laa' wɔ ma, bolmta sɔ.

Yesu ye Piɛr ń li likeh uʼnib

15Bi jin' tijier nnɔ ki gben' uyo wà nnɔ, nɛ *Yesu niire' Simɔn Piɛr ki ye: «Simɔn, San ya bijɛ, a yíe nni ki cɛn' biɛ nɔ-ɔɔ+?» Nɛ u jiin' wɔ ki ye: «Hnn, Yonbdaan, sin mɔnɔn bɛn ki ye n fɛ ŋɛ.» Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Li likeh nʼpebumu». 16Nɛ ki liɛbe' ki niire' wɔ ki lere' ki ye: «Simɔn, San ya bijɛ, a yíe nni-ii?» Nɛ u tí jiin' wɔ ki ye: «Hnn, Yonbdaan, sin mɔnɔn bɛn ki ye n fɛ ŋɛ.» Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Li yé nʼpekpaal.» 17Nɛ ki liɛbe' ki niire' wɔ nta ki ye: «Simɔn, San ya bijɛ, a fɛ nni-ii?» Nɛ Piɛr ya yɛnm saa', kimɛ *Yesu niire' wɔ bolmta sɔ ki ye: «A fɛ nni-ii?» Nɛ u jiin' wɔ ki ye: «Yonbdaan, a bɛn tibont kɛ, ki bɛn ki ye n fɛ ŋɛ.» Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Li kpaah nʼpe. 18N tɔkeh ŋɛ imɔ̀n nɛ, a là yé unacenfaan ma nnɔ, a là guoh aʼkpɛlcɛr aʼba nɛ, ki joh a yíe nà bó. Ama a tì pore' uyo wà la, a li yuon aʼnuɔ, nɛ unitɔ ń goln ŋɛ, kí taa ŋɛ kí jo ŋa yíe nà bó.» 19U len' nnɔ ŋɔ wɔ ń wuɔn, Piɛr lá li kpo mikuum mà ya bol kí kpiɛke Uwien nɛ. U len' nnɔ ki gben', nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Paan nʼbo ní.»

Piɛr niire' Yesu upanpaankɛtɔ nnɔ ya gbɛr

20Piɛr jiɛbe', ki laa' *Yesu yíe upanpaankɛ wà ki gbien' nnɔ pɛ biʼbo. Upanpaankɛ nnɔ nɛ là gbìen' *Yesu bo, bi là jinh tijier uyo wà nnɔ, ki niire' wɔ ki ye: «Yonbdaan, ŋmɛ ye wɔ ń kuɔre ŋɛ?» 21Piɛr laa' wɔ ma nnɔ, nɛ ki niire' *Yesu ki ye: «Yonbdaan, bɛ lá li tu wuɔ mɔ?» 22Nɛ *Yesu jiin' wɔ ki ye: «N yíe wɔ ń li te kí tì baa uyo wà n li baa ní la, nì yé aʼgbɛr-ii? Sin, li pɛ nʼbo ní dee.»

23Li ya ñɔbonl bo nɛ *Yesu yaab ni bi lienh ki teh uʼpanpaankɛ nnɔ ŋa ń kpo. *Yesu wɔn ŋa tɔke' ki ye wa ń kpo. Ama u tɔke' wɔ ki ye: «N yíe wɔ li te kí tì baa uyo wà n li baa ní la, nì yé aʼgbɛr-ii» nɛ?

24Upanpaankɛ nnɔ nɛ tɔke' binib tigbɛr tuu, ki kɛle' tù kugbɔnku kuu ni. Nɛ ti bɛn ki ye uʼgbɛr nnɔ yé imɔ̀n nɛ.

25*Yesu tien' tibont tù yɛbe. Bi bi ye bɛ ń kɛle tuʼkɛ jɛjɛ la, n maale' ki ye uŋɛndun wuu ya fɛnm ŋa ń baa bɛ ń ble bi li kɛle tigbɔnt tà nnɔ.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index