Search form

San 9

Yesu likre' ujɛ uba bi maa' wɔ ujuɔn

1*Yesu cuonh ki joh nɛ ki tì laa' ujɛ uba, bi maa' wɔ ujuɔn. 2Nɛ uʼpanpaankaab niire' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ujɛ wuɔ nɛ tien' ibiɛre bii uʼnaa nin uʼbaa nɛ tien' ŋɔ bi maa' wɔ ujuɔn-i?» 3Nɛ *Yesu jiin' bɛ ki ye: «Na yé ujɛ bugbɛn ya biɛre bo, ka yé uʼnaa bii uʼbaa ya biɛre mɔ bo. Nì te nnɔ ŋɔ unil kɛ ń lɛ Uwien li sɔn lituonl là kí de wɔ nɛ. 4Nì laan wien ma nɔ, nì kpɛ tí sɔn wà sɔn' nni ní nnɔ ya tuonl nɛ. Nì li biire, nɛ nil ŋa ń fre kí sɔn. 5N laan te uŋɛndun ni ma nɔ, n yé uŋɛndun ya wenwenku nɛ.»

6U len' nnɔ ki tì gben', nɛ ki sii' tiñinsɛnt tingi ni, ki taa' uʼnɔbil ki bunbun' titɛnt, ki fàan' ujuɔn nnɔ ya nun, 7ki tɔke' wɔ ki ye: «Jo kí tì fɛnde kujɛbieku kùa bi yih kù Silowe nnɔ ni.» Silowe ya tingi si: Bi sɔn' wà. Ujuɔn nnɔ jon' ki tì fɛnde' ki liɛbeh ní ma nnɔ, u ji like nɛ.

8Nɛ ukɔnkuɔnlieb nin binib bà bɛn ki ye u yé wà tì ń miɛh nnɔ niireh tɔb ki teh: «Na yé ujɛ wuɔ nɛ là tì ń kɛ ki miɛh nnɔ-ɔɔ?» 9Biba ye wɔn nɛ. Bitɔb ye bi naan nɛ, wɔn ŋa ñí. Nɛ wɔn bugbɛn ye: «Min nɛ.» 10Nɛ bi niire' wɔ ki ye: «Aʼnun likre' mila bo?» 11Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Ujɛ wà bi yih wɔ *Yesu nnɔ, wɔn nɛ bun' titɛnt ki fàan' nʼnun, nɛ ki tɔke' nni ki ye ń li joh Silowe ya jɛbieku ni kí tì fɛnde. N jon' ki tì fɛnde', nɛ ki likre'.» 12Nɛ bi niire' wɔ ki ye: «U te lɛ saan-i?» Nɛ u ye: «Ma bɛn.»

Farisiɛnmbɛ niire' ujuɔn wà likre' nnɔ iniire

13Nɛ bi taa' wɔ ki jon' *Farisiɛnmbɛ saan. 14Tɔ, lidaali là *Yesu bun' titɛnt ki likre' ujuɔn nnɔ là yé *Saba ya daali nɛ. 15Nɛ *Farisiɛnmbɛ mɔ niire' ujɛ wà là yé ujuɔn nnɔ nì tien ma bo ŋɔ u likre'. Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «U bun' titɛnt nɛ ki fàan' nʼnun, nɛ n fɛnde', ki likre'.»

16Nɛ *Farisiɛnmbɛ ya biba ye: «Ujɛ bugbɛn ŋa ñɛn' ní Wien saan, kimɛ wa boh *Saba ya daali.» Nɛ bitɔb ye: «Unil yé ubiɛrdaan la, wa ń fre kí tien yɔkm ya bont tɛn u teh ma nɔ.» Bi len' ka cii' tɔb bó nɛ ki gbiire' icɛk ile. 17Nɛ bi liɛbe' ki niire' ujɛ wà là yé ujuɔn nnɔ ki ye: «Sin wà u likre' ŋɛ nnɔ, a maaleh ki teh u yé ŋmɛ nɛ?» Nɛ u ye: «U yé *Uwien ya ñɔbonsɔknl uba nɛ.»

18*Sufmbɛ ya ciɛnb ŋa teke' ki jin' ki ye u là yé ujuɔn, nɛ ki likre'. Nɛ ki yin' uʼnaa nin uʼbaa ní 19ki lá niire' bɛ ki ye: «Niʼbijɛ sɔ nɔ-ɔɔ? Ni maa' wɔ ujuɔn nɛ-ɛɛ? Nì tien' mila u ji likeh fɛnfɛnnɔ wuɔ nɔ?» 20Nɛ uʼnaa nin uʼbaa ye: «Ti bɛn ki ye tiʼbijɛ nɛ. Ti là maa' wɔ ujuɔn nɛ. 21Ama ta bɛn nì tien' ma u likre' fɛnfɛnnɔ wuɔ nɔ, ka bɛn udaan wà likre' wɔ mɔ. Wa ji yé buk, niire wɔ mɛn. U li tɔke nɛ uʼgbɛr.» 22Uʼnaa nin uʼbaa là fɛnge *Sufmbɛ ya ciɛnb ma nnɔ nɛ cère' bi len' nnɔ, kimɛ *Sufmbɛ ya ciɛnb là kpaan' buñɔbu ki ye wà len' ki ye *Yesu yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo la, bi li ŋɔre wɔ biʼtaanl ya duku ni nɛ. 23Nɛn bo nɛ uʼnaa nin uʼbaa len' ki ye: «Wa ji yé buk, niire wɔ mɛn.»

24*Farisiɛnmbɛ tí yin' ujɛ wà là yé ujuɔn nnɔ, ki lá tɔke' wɔ ki ye: «Tɔke tigbɛmɔ̀nt Uwien ya nun bó. Tinbi bɛn ki ye ujɛ bugbɛn yé ubiɛrdaan nɛ.» 25Nɛ u ye: «U yé ubiɛrdaan la, ma bɛn. N bɛn nà nnɔ nɛn si: N là yé ujuɔn nɛ, fɛnfɛnnɔ wuɔ n likre'.» 26Nɛ bi niire' wɔ ki ye: «U tien' mila ki likre' ŋɛ?» 27Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «N kpiɛ' ki tɔke' nɛ, nɛ na tuo' ní cii. Bɛ bo nɛ ni nuunh ń tí ń liɛbe kí tɔke nɛ? Niʼmɔ la lii nuunh ní tien uʼpanpaankaab nɛ-a?» 28U len' nnɔ ma nnɔ nɛ bi suke' wɔ, ki tɔke' wɔ ki ye: «Sin nɛ yé uʼpanpaankɛ. Tinbi yé Moyis ya panpaankaab nɛ. 29Tinbi bɛn ki ye Uwien là tɔke' Moyis nɛ tigbɛr, ama ujɛ wuɔ wɔn, ta bɛn u ñɛn' nà saan.» 30Nɛ u ye: «Liike mɛn miyɔkm ya bonn-a! U likre' nni, nɛ na bɛn u ñɛn' nà saan-a! 31Ti bɛn ki ye Uwien ŋa cengeh biɛrdaan ya kaare. Unil boh Uwien ki teh Uwien ya yíem la, Uwien cengeh u ya kaare nɛ. 32Uŋɛndun ya cincinyo kí lá baa dinnɔ, ta laan cii' nil likre' wà bi maa' wɔ ujuɔn. 33Ujɛ bugbɛn ŋa bi ñɛn' ní Uwien saan la, wa bi li fre kí tien niba.» 34Nɛ bi tɔke' wɔ ki ye: «Bi maa' sin a yé ubiɛrdaan, nɛ a yíe á wɔkn tinbi-ii?» Nɛ ki ŋɔre' wɔ ki ñɛn' litaanl ya duku ni.

Bà cinbe ki yé ijùɔn

35*Yesu cii' bi ŋɔre' wɔ ki ñɛn' litaanl ya duku ni. Nɛ u jon' ki tì laa' wɔ, ki niire' wɔ ki ye: «Sin, a teke' Unil ya Bijɛ ki jin'-ii?» 36Nɛ u jiin' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ŋmɛ nɛ yé Unil ya Bijɛ? Tɔke nni ŋɔ ń teke wɔ kí ji.» 37Nɛ *Yesu ye: «A laa' wɔ; wɔn nɛ tɔkeh ŋɛ tigbɛr nɔ.» 38Nɛ u ye: «Yonbdaan, n teke' ŋɛ ki jin',» nɛ ki gbaan' uʼnintuɔli ki puke' wɔ.

39Nɛ *Yesu ye: «N baa' uŋɛndun wuu ni, ń bu tibuur nɛ, kí cère binib bà ŋa lɛnh ń likre, ŋɔ bà like ń juɔn.» 40Farisiɛnmbɛ bà te uʼsaan nnɔ cii' u len' ma bo, nɛ ki niire' wɔ ki ye: «Tiʼmɔ yé ijùɔn nɛ-ɛɛ?» 41Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Ni bi yé ijùɔn la, na bi li ŋmɔbe biɛre. Ama ni lienh ki teh ni yé binunyaanb nɛ, nɛn bo nɛ ni juore' ki te niʼbiɛre ni.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index