Search form

Luk 2

Yesu ya màam ya gbɛr

(Matie 1:18-25)

1Tɔ, i ya dɛn nɛ Erom ya bɛrciɛn Ogust caan' ki ye bɛ ń kàan binib bà kɛ te u ya tinfɛnm bo nnɔ. 2Bi là kaan' kukɛ̀nkpiɛku buʼgbɛn ma nnɔ ki laa' Kirinus nɛ yé Siri ya tinfɛnm ya gobina. 3Wà kɛ là li jo kí tì kàan kukɛ̀nku nnɔ uʼyaajɛdu ni nɛ. 4Nɛn bo nɛ Yosɛf ñɛn' Galile ya tinfɛnm ya du wà bi yih wù Nasarɛt nnɔ ni, ki jon' bi maa' *Dafid udu wà ni u te Sude ya tinfɛnm ni, bi yih wù Bɛtelɛm nnɔ ni, kimɛ Yosɛf bugbɛn yé *Dafid ya yaabil nɛ. 5U là tɔke nin Mari utɛnpunb ki jon' niʼbó kukɛ̀nku nnɔ nɛ. Bi là pun' Yosɛf u ya jɛfaan nɛ, ama wa laan là kuɔn' wɔ. 6Bi te Bɛtelɛm ni u yo wà nnɔ, nɛ Mari ya mamaayo baa', 7u maa' uʼjɛfɛnmɛl kì yé kijɛk ki taa' tikpɛlcɛr ki pɔbn' kɛ̀, ki taa' kɛ̀ ki kpìen' tiwɛnt jinh nà ni, kimɛ fɛnm ŋa là te cɛnduku ni.

Uwien ya tond uba tɔke' biwɛnkpaab Yesu ya màam bó

8Tɔ, biwɛnkpaab biba là te mitinfɛnm nnɔ ni, ki kɔh ikpàan bó, ki gɔh ki gu biʼwɛnt kuñɔnku. 9Yonbdaan ya tond uba puɔ' biʼsaan, nɛ Yonbdaan ya wenwenku wende' ki yile' biʼbo, nɛ bujɛwaanbu cuo' bɛ cɛɛn. 10Nɛn saan nɛ utond nnɔ tɔke' bɛ ki ye: «La fɛnge mɛn, kimɛ n tuke tigbɛmɔnmɔnt nɛ ń lá tɔke nɛ. Tigbɛr nnɔ li sɔnge binib kɛ ya yɛnm kí gbien. 11Dinnɔ wuɔ nɔ, bi maa' niʼŊmiɛnl *Kristo Yonbdaan, *Dafid ya du ni. 12Nà sɔ li yé kudìɛku: ni li lɛ kicɛnfɛndk kiba puɔbe tikpɛlcɛr ni ki kpe tiwɛnt jinh nà ni.» 13Nɛ Yonbdaan ya tondb ligol baa' utondbaab nnɔ saan i ya tàan bo bi pɛ̀keh Uwien ki teh: 14«Uwien si ukpiɛke paaki bó. Uyɛnduɔn ń li te kitink bo binib bà Uwien yíe bɛ nnɔ bo» 15Yonbdaan ya tondb nnɔ siere' ki liɛbe' ki don' paaki bó u yo wà nnɔ, nɛ biwɛnkpaab nnɔ ji tɔkeh tɔb ki teh: «Tí jo mɛn Bɛtelɛm, kí tì liike nibonn nà tien' niʼbó ŋɔ Yonbdaan cère' tí bɛnde nɔ.» 16Nɛ bi pɔk ki bure' ki tì baa' ki laa' Mari nin Yosɛf nin kicɛnfɛndk nnɔ, ki kpe tiwɛnt jinh nà ni. 17Bi laa' kɛ̀ ma nnɔ, nɛ ki len' Yonbdaan ya tond bi tɔke' bɛ nà kɛ kicɛnfɛndk nnɔ bo nnɔ. 18Nɛ nì bɛke' binib bà kɛ cii' biwɛnkpaab len' tigbɛr tà nnɔ. 19Mari wɔn cengeh tigbɛr nnɔ kɛ, nɛ ki tùɔreh ki taah tù ki blinh uʼfɛ̀l bo. 20Nɛn saan nɛ biwɛnkpaab nnɔ siere' ki liɛbeh, ki pɛ̀keh Uwien, ki kpiɛkreh wɔ, bi cii' nà nin bi laa' nà bo. Kimɛ niʼkɛ tien' tɛn Yonbdaan ya tond bi len' ma bo nɛ. 21Wienniin daali bi jiɛ' kibuk nnɔ ya punl nɛ ki yin' kɛ̀ Yesu. Kimɛ Yonbdaan ya tond là ye bɛ ń yin kɛ̀ li ya yel nɛ ki yaan bi punbe' kɛ̀.

Bi taa' Yesu ki kɔn' Uwien ya duku ya luo bo ki wuɔn' Uwien

22Uyo wà nì kpaan' bɛ ń tien tijɔknt ya ñɛnm ya tuɔrl tɛn Moyis ya yiko ye ma bo nnɔ, nɛ Mari nin Yosɛf taa' kibuk nnɔ ki jon' Yerusalɛm, bɛ ń tì wuɔn Yonbdaan. 23Kimɛ nì kɛle' Yonbdaan ya yiko ya gbɔnku ni ki ye: «Kibujɛbukpiɛk kɛ li yé Yonbdaan yaak nɛ.» 24Mari nin Yosɛf li tien lituɔrl nnɔ Yonbdaan ya yiko ye ma bo nɛ. U ye bɛ ń li taah kumuɔku ni ya nɛnjel ile bii iden ya nɛnjefanfaan ile nɛ ki teh lituɔrl nnɔ.

25Tɔ, ujɛ uba là te Yerusalɛm ni, bi yih wɔ Simeyɔn, u yé unil wà cuube nɛ, ki pɛ *Uwien bo mɔnmɔnm, ki gu lidaali là Uwien li ñɛn Israyɛl yaab biʼjɛnd ni. *Mifuoñaanm là te uʼbo, 26ki tɔke' wɔ ki ye wa ń kpo, ka laa' Yonbdaan ya Nigɛndkɛ Kristo. 27*Mifuoñaanm cère' u kɔn' Uwien ya duku+ ya luo bo. U te len uyo wà nnɔ, nɛ kicɛnfɛndk *Yesu ya naa nin kiʼbaa tuke kɛ̀ ki kɔn' ní, bɛ ń lá tien kɛ̀ lituɔrl Yonbdaan ya yiko ye ma bo, 28nɛ Simeyɔn teke' kɛ̀ ki ŋuuke, ki pɛ̀keh Uwien ki teh:

29«Tɔɔ, Yonbdaan, fɛnfɛnnɔ a tien' a là tɔke' nni nà nnɔ.

A li fre kí cère min aʼtonsɔnl ń kpo nin uyɛnduɔn.

30Kimɛ a cère' nʼnun laa' Uŋmiɛnl.

31A là bonde' wɔ uŋɛndun ya nib kɛ ya nun bó nɛ.

32U yé kuwenwenku kùa li cère bà ŋa yé Israyɛl yaab ń bɛnde ŋɛ nɛ.

Wɔn bo nɛ binib li kpiɛke aʼnib Israyɛl yaab.»

33Kibuk nnɔ ya naa nin kiʼbaa cii' Simeyɔn len' kiʼbo tigbɛr tà nnɔ, nɛ nì bɛke' bɛ. 34U tien' bɛ Uwien ya mɔnm, ki tɔke' kiʼnaa Mari ki ye: «A li bɛn ki ye kibuk kiɛ bo, tinbi Israyɛl yaab ni bà yɛbe li lu, bà yɛbe mɔ li fii. Kì yé kudìɛku kùa li cère binib ŋa ń len ki cii' tɔb bó nɛ. 35Kì li cère iyɛnmaale yà buɔ binib bà yɛbe ya fɛ̀l ni ń ñɛ upaan bo. Sin Mari mɔnɔn, nì li wire ŋɛ tɛn bi cɔke' ŋɛ kijuk nɛ.»

36Upii uba mɔ là te, ki yé *Uwien ya ñɔbonsɔknl, bi yih wɔ Ann. U yé Fanuyɛl ya bisɛ, ki yé Asɛr ya bol ya nil, ki pore' cɛɛn. U là tien' uʼcɛ saan ibin ilole, nɛ u kpo' ki cère' wɔ, 37u juore' ki yé ukpopii ki tì baa' ibin piniin nin inan, ka jɛndeh Uwien ya duku, ki pukeh wɔ ñɔnku nin wien ni, ki lùoh buñɔbu, ki kàareh. 38Tɔ, u ya yo nɛ uʼmɔ baa' ní, ki cin' ki faareh Uwien kibuk nnɔ bo, nɛ ki tɔke' kiʼgbɛr Yerusalɛm ya nib bà kɛ là gu uyo wà Uwien li teke bɛ kí wiɛ nnɔ.

Yosɛf nin Mari liɛbe' ki kun' Nasarɛt

39*Yesu ya baambɛ tien' Yonbdaan ya yiko ye ma nnɔ kɛ, nɛ ki liɛbe' ki kun' Nasarɛt, biʼdu ni Galile ya tinfɛnm ni. 40Kibuk nnɔ kpienh, ki faakreh, ki lɛnh miyɛnfuom, nɛ Uwien ya mɔnm te kiʼbo.

Yesu tɔke nin uʼbaambɛ ki jon' Yerusalɛm

41Binl kɛ binl *Yesu ya baambɛ doh Yerusalɛm bó nɛ ki tì jeleh Pak ya nacenku. 42*Yesu tì laa' ibin piik nin ile uyo wà nnɔ, nɛ bi tuke' wɔ ki don' Yerusalɛm bó tɛn bi tì ń tuu ki joh ma kunacenku nnɔ. 43Kunacenku nnɔ ya wien tì gben' ma nnɔ nɛ bi liɛbe' ki kunh biʼdonbó. Ama kibuk *Yesu wɔn là juore' Yerusalɛm ni nɛ, ba bɛn ki ye u juore'. 44*Yesu ya baambɛ cuon' liwentunŋmɛnl ki maaleh ki teh u lii te bisɛnjotɔb ni nɛ. Bi lá tiɛre' ki liike' ka laa' wɔ, nɛ ki cin' ki nuunh wɔ biʼyaab nin biʼbɛnbɛnkaab kɛ ni. 45Ba laa' wɔ, nɛ ki pekre' ki nuunh wɔ ki liɛbeh Yerusalɛm. 46Wienta daali nɛ bi laa' wɔ Uwien ya duku ya luo bo, u kɛ *Yiko ya wɔnwɔknb ya siik ni, ki cengeh biʼwɔknm, ki niireh bɛ iniire. 47Nì jin' binib bà kɛ cengeh uʼbó nnɔ, kimɛ u ŋmɔbe mibɛnm, nɛ ki jiindeh bɛ mɔnmɔnm. 48Uyo wà uʼbaambɛ tì laa' wɔ nnɔ, nì bɛke' bɛ cɛɛn, nɛ uʼnaa ye: «Kibukɛ! Bɛ nɛ a tien' tɛ nɔ nnɔ? Liike min nin aʼbaa ya yɛnm saa' ma cɛɛn uyo wà ti nuunh ŋɛ nnɔ-a!» 49Nɛ *Yesu jiin' bɛ ki ye: «Bɛ bo nɛ ni nuunh nni? Na bɛn ki ye ń li te nʼBaa den nɛ-ɛɛ?+» 50Ama ba cii' u tɔke' bɛ liñɔbonl là nnɔ ya tingi.

51Nɛn saan nɛ *Yesu paan' biʼbo ki liɛbe' Nasarɛt, kimɛ u là boh bɛ nɛ. Uʼnaa taah tigbɛr nnɔ kɛ ki blinh uʼfɛ̀l bo. 52*Yesu kpienh ki yɛbreh, uʼyɛnfuom pukndeh, nɛ Uwien nin binib kɛ ya yɛnm sɔnge uʼbo.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index