Search form

Luk 20

Bi niire' Yesu wà de' wɔ usɛn wɔ ń tien u teh nà nɔ

(Matie 21:23-27; Mark 11:27-33)

1Lidaali liba nɛ *Yesu te Uwien ya duku ya luo bo, ki wɔknh binib Uwien ya gbɛr, ki tɔkeh bɛ tigbɛmɔnmɔnt, nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb nin *Sufmbɛ ya ciɛnb baa', 2ki lá niire' wɔ ki ye: «Tɔke tɛ, a ŋmɔbe usɛn a tien' a teh nà nɔ-ɔɔ? Ŋmɛ nɛ de' ŋɛ u ya sɛn-i?» 3Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «Nʼmɔ li niire nɛ iniire iba nɛ. Tɔke nni mɛn. 4San là siih binib Uwien ya ñunm ma nnɔ, ŋmɛ là de' wɔ usɛn-i? Uwien bii binib nɛ?»

5Nɛn saan nɛ bi tɔkeh tɔb ki teh: «Ti ye Uwien nɛ de' wɔ usɛn la, u li niire tɛ kí ye: ‹Bɛ tien' ta là teke' wɔ ki jin'-i?› 6Ti tí ye binib nɛ de' wɔ usɛn la, linigol liɛ li yèke tɛ itɛn kí ku tɛ, kimɛ biʼkɛ tuo' ki ye San là yé *Uwien ya ñɔbonsɔknl nɛ.» 7Nɛ bi jiin' *Yesu ki ye ba bɛn wà là de' San usɛn. 8Nɛ uʼmɔ ye: «Nʼmɔ ŋa bɛn, ka ń tɔke nɛ wà de' nni usɛn ń tien n teh nà nɔ mɔ.»

Bikpàab bà bre ya kpɛnjɛnm

(Matie 21:33-46; Mark 12:1-12)

9Ni ya puoli bó nɛ u pɔn' binib mikpɛnjɛnm ki ye: «Ujɛ uba nɛ là ŋmɔbe bukpàabu, ki caan' bukpàabu nnɔ ni tisir tà bi taah tuʼbii ki ŋɛh fɛn nnɔ, ki taa' bù ki guun' bikpàab biba, nɛ ki bure' usɛn, ki tì wuɔke' niʼbó. 10Uyo wà isibii nnɔ tì ben' nnɔ, nɛ u sɔn' utonsɔnl uba bikpàab nnɔ saan bɛ ń tì de wɔ u ya bó ní. Ama bikpàab nnɔ tì ñi' wɔ, ki ŋɔre' wɔ u bure' inɔpien. 11Nɛ u tí sɔn' utonsɔntɔ, bi tí ñi' uʼmɔ, ki suke' wɔ, ki ŋɔre' uʼmɔ u bure' inɔpien. 12Nɛ u tí liɛbe' ki sɔn' nta, bi tí ñi' uʼmɔ ki bunbunge' wɔ, nɛ ki ŋɔre' wɔ. 13Nɛ ukpɛdaan nnɔ ye: ‹N li tien mila? N li sɔn nʼbijɛ wà n yíe wɔ nɛ. Nba la, bi li tì bo wɔn.› 14Ama bikpàab nnɔ laa' uʼbijɛ nnɔ we ní ma nnɔ, nɛ bi tɔke' tɔb ki ye: ‹Wɔn nɛ yé uʼfaajil, cère mɛn tí ku wɔ ŋɔ lifaal nnɔ ń juore tiʼyaal.› 15Nɛ bi ñɛn' wɔ ukpɛgbɛ, ki tì ku' wɔ.

«Nɛn bo ukpɛdaan nnɔ li tien bɛ mila? 16U li baa kí lá ku bikpàab nnɔ, nɛ kí taa bukpàabu nnɔ kí guun bikpɛtɔb.»

Linigol nnɔ cii' u len' nnɔ ma nnɔ, nɛ bi ye: «Uwien la cère nɛ̀ ń tien.»

17*Yesu caan' biʼbo inun nɛ ki ye: «Na te nnɔ la, nà kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:

‹Litɛnl là bidumɛb wiɛ' lɛ̀ nnɔ,

lɛn nɛ lá tien' litɛnkpiɛkl là co kuduku› nnɔ ya tingi si ba?»

18Wà kɛ lu' litɛnl nnɔ bo la, u li kɔkuɔ nɛ. Litɛnl nnɔ lu' wà mɔ bo la, lì li mɛmɛre wɔ nɛ. 19*Yiko ya wɔnwɔknb nin bitɔtuɔrciɛnb bɛnde' ki ye *Yesu pɔn' bɛn nɛ mikpɛnjɛnm nnɔ. Nɛn bo nɛ bi nun mɔ́n bɛ ń cuo wɔ i ya tàan bo, nɛ ki fɛnge' linigol nnɔ.

Sesa ya lɛnpolike

(Matie 22:15-22; Mark 12:13-17)

20U ya yo nɛ bi cin' ki pingeh Yesu, nɛ ki sɔn' bifinfiinb biba uʼsaan, bɛ ń li teh tɛn bi yé binimɔ̀nb nɛ ki yíe bɛ ń cenge uʼgbɛr, ŋɔ kí dule uʼlenm bo kí cuo wɔ, kí ŋukn udu nnɔ ya gobina. Wɔn nɛ ŋmɔbe mituɔm udu nnɔ bo. 21Nɛ bi baa' ki lá niire' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ti bɛn ki ye a lienh nà nin a wɔknh binib nà kɛ nnɔ cuube nɛ, ki bɛn ki ye ŋa boh uba ki cɛn' utɔ, ki wɔknh mɔnmɔnm binib li tien ma kí li pɛ Uwien ya sɛn bo. 22Tɔke tɛ, ti ŋmɔbe usɛn tí li pɛ̀h lɛnpo ki dienh ubɛrciɛn Sesa bii ta ŋmɔbe?»

23Ama *Yesu bɛn biʼcekn nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: 24«Wuɔn nni mɛn milikbim miba.» Bi wuɔn' wɔ, nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ŋmɛ si kunɛnnɛnku nin liyel là te miʼbo nɔ?» Nɛ bi ye: «Ubɛrciɛn Sesa.» 25Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Taa mɛn nà yé Sesa yaann kí de Sesa, kí taa nà mɔ yé Uwien yaann kí de Uwien.» 26Ba fre' ki laa' bi li dule nà bo kí cuo *Yesu uʼlenm ni binib ya nun bó. Uʼlenm ni, u jiin' biʼniire ma bo nnɔ cuo' bɛ miyɔkm, nɛ ba ji ye niba.

Bitɛnkpiib ya mɛkrm ya gbɛr

(Matie 22:23-33; Mark 12:18-27)

27Saduseyɛnmbɛ biba mɔ nɛkn' Yesu. Bɛn nɛ lienh ki teh bitɛnkpiib ŋa ń mɛkre nnɔ. Bi niire' wɔ 28ki ye: «Cɛnbaa, Moyis là kɛle' yiko ki de' tɛ ki ye: ‹Unil ya ninjɛ kpo' ki cère' uʼpo, ka ŋmɔbe buk la, wɔ ń kere ukpopii nnɔ, kí maa mubumu kí de uʼninjɛ wà kpo' nnɔ.› 29Tɔ, ninjiɛb bilole biba nɛ là te, nɛ ukpiɛk lá kuɔn' upii, ki kpo', ka maa' buk. 30Nɛ ulie kere' ukpopii nnɔ, ki mɔ kpo', ka maa' buk. 31Nta mɔ tien' nnɔ, ki mɔ kpo', ka maa' buk. Bi teteh nnɔ nɛ jɛb bilole nnɔ kɛ tì kuɔn' upii nnɔ ki bòn', ki kpo', ka maa' buk. 32Upii nnɔ mɔ tì fɔre' ki kpo'. 33Tɔ, bitɛnkpiib lá mɛkre' uyo wà la, ŋmɛ li si upii nnɔ? Kimɛ biʼkɛ bilole kuɔn' wɔ ki tì bòn' nɛ.»

34Nɛ *Yesu tɔke' bɛ ki ye: «Uŋɛndun wuu ni nɛ bijɛb kuɔndeh bipiib, bipiib kunh ticɛr. 35Ama binib bà Uwien ye bi kpɛ bɛ ń mɛkre bitɛnkpiib ni, kí li yé uŋɛndun wà we ní yaab nnɔ; wun ni jɛb ŋa ń kuɔn piib, bipiib mɔ ŋa ń kun cɛr. 36Ba ji li kpo, kimɛ bi li te tɛn Uwien ya tondb nɛ. Bi li mɛkre ma nnɔ, bi li yé Uwien ya bumu nɛ. 37Moyis mɔnɔn là wuɔn' tɛ nì wien ki ye bà kpo' li mɛkre. U laa' nà saan kufɛtuku kuba kù teknh umu ka wih nnɔ, u yin' Yonbdaan ki ye *Abraham nin *Isaak nin Sakɔb ya Wien nɛ. 38Uwien ŋa yé tɛnkpiib ya Wien, u yé bà fuobe ya Wien nɛ, kimɛ wɔn bo biʼkɛ fuobe nɛ.»

39Nɛ *Yiko ya wɔnwɔknb biba tɔke' *Yesu ki ye: «Cɛnbaa, a len' mɔnmɔnm.» 40Nɛ uba ŋa ji kaabe' wɔ ń niire wɔ niire niba bo.

Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nin Dafid ya gbɛr

(Matie 22:41-46; Mark 12:35-37)

41Nɛ *Yesu niire' bɛ ki ye: «Nì tien' mila, binib lienh ki teh Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo yé *Dafid ya yaabil-i? 42Kimɛ *Dafid bugbɛn là len' Uwien ya yuon ya gbɔnku ni ki ye:

‹Yonbdaan Uwien tɔke' nʼYonbdaan ki ye:

Kɛ̀le nʼnɔjie bó,

43kí tì baa uyo wà n li cère á tɛ aʼnɛnnɛndb bo litaal.›

44*Dafid yih *Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo uʼYonbdaan la, u ji tien' mila ki liɛbe' ki yé uʼyaabil mɔ?»

Li bɛn mɛn Yiko ya wɔnwɔknb bó

(Matie 23:1-36; Mark 12:38-40)

45Linigol nnɔ cengeh *Yesu ya gbɛr, nɛ u tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: 46«Li bɛn mɛn *Yiko ya wɔnwɔknb bó. Bi yíe bɛ ń li guoh tiliɛrgbengt nɛ ki gaakeh, ki yíe binib ń li gbaandeh ki fuondeh bɛ mudaamu ni, ki yíe bɛ ń li kaah binikpɛkpiɛkb ya kànkàan itáan ya dur nin tinacent ni. 47Bɛn nɛ jinh ki pendeh bikpopiib, ki kàareh nì wuɔkreh ŋɔ binib ń ye bi yé binimɔ̀nb. Uwien li dɛre biʼtub kí gbien kí cɛn binitɔb.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index