Search form

Luk 22

Bi kpaan' iyɛ bɛ ń ku Yesu

(Matie 26:1-5, 14-16; Mark 14:1-2, 10-11; San 11:45-53)

1Kpɔnɔ wà ŋa ŋmɔbe ñɔke ya nacenku kùa bi yih kù *Sufmbɛ ya Pak nnɔ nɛkn' ní. 2Nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb nuunh bi li tien ma kí ku Yesu, nɛ ki ji fɛnge udu ya nib.

Sudas yíe wɔ ń kuɔre Yesu

(Mark 14:10-11; Matie 26:14-16)

3Nɛn saan nɛ *Satan kɔn' Sudas Iskariyɔt ya fɛ̀l ni. U yé *Yesu ya panpaakaab piik nin bile nnɔ ya uba nɛ. 4U jon' bitɔtuɔrciɛnb nin Uwien ya duku ya guguurb ya ciɛnb saan, wɔ ń tì tɔke bɛ u li tien ma kí taa *Yesu kí ŋukn bɛ. 5Biʼyɛnm sɔnge' cɛɛn, nɛ bi kpaan' buñɔbu ki ye bi li de wɔ ilike. 6U tuo', nɛ ki nuunh u li ñɛ isɛn yà kí taa *Yesu kí ŋukn bɛ ki la cère linigol nnɔ ń bɛnde.

Yesu nin uʼpanpaankaab jele' Sufmbɛ ya Pak

(Matie 26:17-29; Mark 14:12-26)

7Lidaali là bi jeleh kpɔnɔ wà ŋa ŋmɔbe ñɔke ya nacenku nnɔ baa'. Nɛn daali nɛ bi kòreh *Sufmbɛ ya Pak ya pefanfaan. 8Nɛ *Yesu sɔn' Piɛr nin San ki tɔke' bɛ ki ye: «Jo mɛn kí tì tien tɛ Pak ya jier tí ji.» 9Nɛ bi niire' wɔ ki ye: «A yíe tí tien kuʼjier lɛ saan-i?» 10Nɛ u ye: «Cenge mɛn, ni tì kɔn' udu ni la, ni li lɛ ujɛ uba tuke liñuncuɔl ki cendeh nɛ. Ní paan uʼbo, kí tì kɔ u li kɔ iden yà ni nnɔ ni, 11kí tɔke udendaan ki ye: ‹TiʼCɛnbaa ye wɔn nin uʼpanpaankaab li ji Pak ya nacenku ya jier ku lɛ duku ni?› 12U li wuɔn nɛ lidutɔtuɔl ya paaki ya duciɛnku kuba, bi bonde' kù ŋɔ. Ní tien kunacenku nnɔ ya jier kun ni.» 13Bi bure', ki tì baa' ki laa' *Yesu bi tɔke' bɛ ki ye bi li lɛ nà nnɔ kɛ, nɛ ki tien' kunacenku nnɔ ya jier.

Yonbdaan ya jier

(Matie 26:26-30; Mark 14:22-26; 1 Korɛnt 11:23-25)

14Tijier nnɔ ya jijiyo baa', nɛ *Yesu nin uʼtondb kɛ̀le' ki jinh. 15Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Nʼnun là mɔ́n min nin ninbi ń taan kí ji kunacenku ya jier nɛ kí yaan ń jɛ̀nde. 16N tɔkeh nɛ nɛ, kimɛ ma ji li ji kuʼjier kí tì baa uyo wà kuʼtingi li tùɔre kí wende Uwien ya bɛl ni.»

17Nɛ ki taa' midaam, ki faare' Uwien ki ye: «Teke mɛn midaam miɛ kí gbiire. 18N tɔkeh nɛ nɛ, ma ji li faa kí ñu sibii ya daam, kí tì baa uyo wà Uwien ya bɛl li baa ní.»

19Nɛ ki taa' kpɔnɔ, ki faare' Uwien, ki kɔkuɔ', ki taa' ki de' bɛ, nɛ ki ye: «Nà sɔ yé nʼgbɛnɛnt, n taa' ki de' nɛ. Li teh mɛn nnɔ kí li tiɛn nʼbó.» 20Bi jin' ki tì gben', nɛ u taa' midaam mɔ, ki faare' Uwien, nɛ ki ye: Midaam miɛ yé nʼsɛ̀m nɛ, ki wɔngeh ki teh Uwien cuo' nin binib kujɔtiefɛ̀nku. Ninbi bo nɛ mì li puube.

21«Liike mɛn, wà li kuɔre nni nnɔ kɛ niɛ saan ki jinh nin nni. 22Unil ya Bijɛ li kpo Uwien sien' wɔ ma bo nɛ. Ama unil wà li kuɔre wɔ nnɔ, nì bre udaan bo. 23Nɛ uʼpanpaankaab cin' ki niireh tɔb ki teh: ‹Tiʼni ŋmɛ li tien ni ya bonn-i?› »

Yesu ya panpaankaab findeh ticiɛnt bo

(Matie 18:1; 20:25-28; Mark 9:34; 10:42-45)

24Uyo uba nɛ *Yesu ya panpaankaab findeh nin tɔb wà li yé uciɛn biʼni. 25Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Idu ya bɛrb wɔbndeh iʼnib nɛ, nɛ bà ŋmɔbe ticiɛnt biʼbo cèreh bi yih bɛ binimɔ̀nb. 26Ninbi yaam ŋa te nnɔ. Wà yé uciɛn niʼni la, wɔ ń tien uʼba uwaal. Wà yé usɛnlier la, wɔ ń tien uʼba utonsɔnl. 27Wà teh tijier nin wà jinh, ŋmɛ cɛn' utɔ? Na yé wà jinh-ii? Nin nɛn kɛ ŋɔ min te niʼni tɛn utonsɔnl nɛ.

28«Ninbi nɛ ñikn' ka siere' ki dàan' nni uyo wà kɛ nì faa nʼbo. 29Nɛn bo, nʼBaa cère' uʼbɛl yé nʼyaal ma nnɔ, nʼmɔ li cère lɛ̀ ń li yé niʼyaal, 30ŋɔ ní li jinh ki ñuh nin nni nʼbɛl ni, kí kɛ̀le mubɛrbiɛmu bo, kí bu Israyɛl yaab ya baamul piik nin ile nnɔ tibuur.»

Yesu tɔke' Piɛr ki ye u li niɛ kí ye wa bɛn wɔ

(Matie 26:31-35; Mark 14:27-31; San 13:36-38)

31*Yesu tɔke' Simɔn ki ye: «Simɔn, Simɔn, liike *Satan miɛ' usɛn wɔ ń yoyoke nɛ tɛn bi yoknh kufenku ma bo ki ñɛndeh mibim nɛ. 32Ama n kàare' ki de' sin ŋɔ aʼtekjim la pɔre ŋɛ. Uyo wà a liɛbe' ní ki paan' nʼbo la, á saake aʼninjiɛb ya gbɛnɛnt.» 33Nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Yonbdaan, n li tuo bɛ ń pɛkn min nin sin, bii kí kpo nin ŋɛ mɔnɔn-a!» 34Nɛ *Yesu ye: «Piɛr, n tɔkeh ŋɛ nɛ, dinnɔ mɔnɔn, a li niɛ bolm mita kí ye ŋa bɛn nni nɛ kí yaan ukuojɛ ń muɔ.»

Bonde mɛn niʼba, nì yé lituɔl nɛ niʼbo

35Nɛ ki niire' bɛ ki ye: «N là sɔn' nɛ ma, ki ye ni la tuke like, ki la tuke kɔl, ki la taa tacaan nnɔ, ni là luo' niba-aa?» Nɛ bi ye: «Ta là luo' niba.» 36Nɛ u ye: «Fɛnfɛnnɔ wà ŋmɔbe bulikbu la, wɔ ń li tuke. Wà mɔ ŋmɔbe likɔl la, wɔ ń li tuke. Wà ŋa ŋmɔbe jusiek la, wɔ ń kuɔre uʼliɛrku kí dɛ. 37N tɔkeh nɛ nɛ, kimɛ nà kɛle' nʼbo *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ li tien nɛ.

Nì kɛle' ki ye:

‹Bi kaan' wɔ ki kpɔbn' idukond bó nɛ›,

‹bi li mɔnbe kí tien nni nnɔ nɛ fɛnfɛnnɔ.› »

38Nɛ bi ye: «Yonbdaan, liike-a mujusiemu mule sɔ.» Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Nì li dɛ̀kre.»

Yesu kàare' Olifi ya siin ya juɔl bo

(Matie 26:36-46; Mark 14:32-42)

39*Yesu ñɛn' niʼsaan ki jon' Olifi ya siin ya juɔl bo tɛn u tì ń joh uyo kɛ ma bo, nɛ uʼpanpaankaab mɔ paan' uʼbo. 40U tì baa' niʼsaan, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Li kàareh mɛn ŋɔ ki la lu biikm ni.» 41Nɛ ki dàan' bɛ, ki jɛnde' waamu, ki gbaan' ki kàareh 42ki teh: «NʼBaa, a yíe la, cère ijɛnd yiɛ ń jɛnde nni. Ama la cère n ya yíem ń tien, cère aʼyaam ń tien.» [ 43Nɛn saan nɛ Uwien ya tond uba ñɛn' paaki bó ní, ki baa' uʼsaan ki saake' uʼgbɛnɛnt. 44*Yesu ya yɛnm saa' ki tì kɛnde', nɛ u tùɔre' ki kàare' nin inunmɔ́n; nɛ kutòntònku ñɛh wɔ ki naan misɛ̀m ki tuoreh tingi ni.]+

45U kàare' ki gben' nɛ ki fii' ki liɛbe' uʼpanpaankaab bita nnɔ saan, ki laa' biʼyɛnm saa' ki gbien', bi dɔ ki gɔh, 46nɛ u ye: «O! Nì tuo', ni dɔ ki gɔh-ɔɔ? Fii mɛn, kí li kàareh ŋɔ ki la lu biikm ni.»

Yesu ya cuom

(Matie 26:47-56; Mark 14:43-50; San 18:3-11)

47*Yesu laan biɛ ki lienh nɛ linigol liba puɔ' biʼbo, bi yih wà Sudas, u yé *Yesu ya panpaankaab piik nin bile ya uba nnɔ le bɛ usɛn. U nɛkn' *Yesu nɛ ki lɔkn' wɔ. 48Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Sudas! A li lɔkn Unil ya Bijɛ nɛ kí kuɔre wɔ-ɔɔ!» 49*Bà te nin Yesu nnɔ laa' nà benh nɛ̀ ń tien, nɛ ki niire' wɔ ki ye: «Yonbdaan, tí taa mujusiemu kí gɛgɛ bɛ-ɛɛ?» 50Nɛ biʼni uba taa' kijusiek ki gɛ' ki paare' bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn ya tonsɔnl uba ya nɔjietubl. 51Nɛ *Yesu ye: «Dàan mɛn, nì li dɛ̀kre», nɛ ki mɛ' utonsɔnl nnɔ ya tubl nnɔ ki cère' u faake'. 52Nɛ ki tɔke' bitɔtuɔrciɛnb nin Uwien ya duku ya guguurb ya ciɛnb nin *Sufmbɛ ya ciɛnb bà baa' bɛ ń lá cuo wɔ nnɔ ki ye: «Ni tuke mujusiemu nin ilɛnbɛn ní lá cuo nni tɛn n yé udukond nɛ-a! 53N là te nin nɛ Uwien ya duku ya luo bo idaan kɛ, nɛ na cuo' nni. Ama fɛnfɛnnɔ ninbi nin ubiɛrɔ ya tuɔm ya yo nɛ baa'.»

Piɛr niɛ' ki ye wa bɛn Yesu

(Matie 26:57-58, 69-75; Mark 14:53-54, 66-72; San 18:12-18, 25-27)

54Nɛn saan nɛ bi cuo' *Yesu ki taa' wɔ ki jon' bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn den. Nɛ Piɛr pɛ biʼbo ki te fɔnfɔkm. 55Bi sɛ̀re' umu uluo ya siik, nɛ ki kɛ̀le' ki jebe' wù. Piɛr mɔ baa' ki kɛ̀le' biʼni. 56Upiitonsɔnl uba laa' wɔ u kɛ umu saan, nɛ u caan' uʼbo inun ki ye: «Ujɛ wuɔ nɔ mɔ bi te nin *Yesu nɛ.» 57Nɛ u niɛ' ki ye: «Upii, ma bɛn wɔ.» 58Nì pukn' waamu, nɛ unitɔ mɔ laa' wɔ, ki tɔke' wɔ ki ye: «Aʼmɔ yé bi ya uba nɛ.» Nɛ Piɛr ye: «Kayi! Ma yé biʼyɔ.» 59Nì tien tɛn kukurku kuba, nɛ unitɔ mɔ len' ki ye: «Nì yé imɔ̀n nɛ, ujɛ wuɔ mɔ bi te nin *Yesu nɛ, kimɛ u yé Galile yɔ nɛ.» 60Nɛ Piɛr jiin' wɔ ki ye: «Ujɛ, ma bɛn a ye a ye bà.» U laan biɛ ki lienh nɛ ukuojɛ pɔk ki muɔ'. 61U ya yo nɛ Yonbdaan jiɛbe' ki caan' Piɛr bo inun. Nɛ Piɛr tiɛre' Yonbdaan bi tɔke' wɔ ma ki ye: «Dinnɔ, a li niɛ bolm mita kí ye ŋa bɛn nni nɛ kí yaan ukuojɛ ń muɔ nnɔ.» 62Nɛ u fii' ki ñɛn' saali, ki tì muɔ' ki gbiɛnde' cɛɛn.

Biguguurb sukreh Yesu ki yieke ki ñih wɔ

(Matie 26:67-68; Mark 14:65)

63Nɛn saan nɛ binib bà gu *Yesu nnɔ lɛh wɔ, ki yieke ki ñih wɔ, 64ki taa' kukpɛlciɛku ki pibn' uʼnun bó, ki tɔkeh wɔ ki teh: «Bukre' wà ñi' ŋɛ.» 65Nɛ ki liɛbe' ki sukreh wɔ isuk mɔ ì yɛbe.

Sufmbɛ ya buur ya cɛkl yaab bun' Yesu tibuur

66Nì faa' kutɛnŋɛsɔnsɔnku, nɛ *Sufmbɛ ya ciɛnb nin bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb taan', ki cère' bi taa' *Yesu ki baa' biʼbuur ya cɛkl yaab saan. 67Nɛ bi niire' wɔ ki ye: «A yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ la, tɔke tɛ.» Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «N tɔke' nɛ mɔnɔn la, na lì li teke kí ji. 68N tí niire' nɛ iniire mɔ la, na ń jiin nni. 69Ama kí ñɛ fɛnfɛnnɔ kí taa kí li joh, Unil ya Bijɛ li kɛ̀le Uwien, mituɔm kɛ ya daan ya jie bó.» 70Nɛ biʼkɛ ye: «Nɛn mɛn la, a yé Uwien ya Bijɛ nɛ-a!» Nɛ *Yesu jiin' bɛ ki ye: «Ninbi mɔnɔn len' bù te, n yé wɔn nɛ.» 71Nɛn saan nɛ bi ye: «Ta ji nuunh mɔ̀nkunl, tinbi mɔnɔn cii' uʼñɔbu ni.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index