Search form

Luk 4

Satan biike' Yesu

(Matie 4:1-11; Mark 1:12-13)

1*Mifuoñaanm jiire' ní *Yesu bo ki gbe uʼni. U siere' Sudɛn ya kpenl saan, nɛ mì tuke' wɔ ki jon' kupenpelku ni, 2nɛ usɛnpol bìkreh wɔ len ki tì baa' iwien pinan. Iwien pinan nnɔ wa jin' niba. Ì gɛ̀bre' ma nnɔ nɛ mikònm cuo' wɔ.

3Nɛn saan nɛ usɛnpol tɔke' wɔ ki ye: «A yé Uwien ya Bijɛ la, cère litɛnl liɛ ń kpɛnde kpɔnɔ.» 4*Yesu jiin' wɔ ki ye: «Nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: ‹Nil ŋa ń li fuobe jier baba bo.› »

5Nɛ usɛnpol taa' wɔ ki don' nà saan dokre', ki wuɔn' wɔ uŋɛndun ya bɛl kɛ i ya tàan bo, 6nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «N li de ŋɛ libɛl liɛ ya ciɛnt nin liʼfaal kɛ, kimɛ bi là taa' niʼkɛ ki de' min nɛ. N li fre kí taa nɛ̀ kí de n yíe wà. 7Nɛn bo, a gbaan' nʼnintuɔli ki puke' nni la, sin nɛ li si niʼkɛ.» 8Nɛ *Yesu jiin' wɔ ki ye: «Nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:

‹A li gbaan kí kpiɛke aʼYonbdaan Uwien nɛ

kí li pukeh wɔn baba.› »

9Nɛ *usɛnpol taa' wɔ ki jon' Yerusalɛm, ki tì duon' wɔ *Uwien ya duku ya paaki lekleki, nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «A yé *Uwien ya Bijɛ la, maabe kí lá ci tingi ni, 10kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: ‹Sin bo, Uwien li wɔbn uʼtondb bɛ ń guure ŋɛ.› 11Ki tí ye: ‹Bi li guɔre ŋɛ ŋɔ aʼtaal la mɛ tɛnl.› » 12Nɛ *Yesu jiin' wɔ ki ye: «Nì tí kɛle' mɔ ki ye: ‹Ŋa ń biike aʼYonbdaan Uwien.› »

13Usɛnpol biike' *Yesu mibiikm kɛ ya bol ki tì gbɛle', nɛ ki laan siere' ki dàan' wɔ.

Yesu cin' uʼtuonl Galile ni

(Matie 4:12-17; Mark 1:14-15)

14-15*Yesu liɛbe' ní Galile ya tinfɛnm ni nin *Mifuoñaanm ya tuɔm, ki wɔknh *Sufmbɛ ya táan ya dur ni; nɛ binib kɛ kpiɛkreh wɔ. U ya yo nɛ uʼyel kpienh mitinfɛnm nnɔ ni niʼkɛ saan.

Nasarɛt ya nib ŋa teke' Yesu ki jin'

(Matie 13:53-58; Mark 6:1-6)

16*Yesu baa' Nasarɛt ya du ni, bi wube' wɔ nà saan, nɛ ki kɔn' *Sufmbɛ ya taanl ya duku ni *Saba ya daali tɛn u tì ń teh ma uyo kɛ. U fii' ki sere' wɔ ń kàan *Uwien ya gbɔnku, 17nɛ bi taa' *Uwien ya ñɔbonsɔknl Esayi ya gbɔnku ki de' wɔ. U pɛ̀re' kugbɔnku nnɔ, nɛ ki kaan' nà saan nì kɛle' ki ye:

18«Yonbdaan ya Fuoñaanm te nʼbo,

kimɛ u gɛ̀nde' nni ń tɔke bijiinb tigbɛmɔnmɔnt nɛ,

ki sɔn' nni ní ń lá tɔke iyonbe kí ye ì li teke iʼyul,

kí tɔke ijùɔn kí ye ì li likre,

kí tɔke bi jɛ̀ndeh bà nnɔ kí ye bi li ñɛ biʼjɛnd ni,

19kí tɔke binib libinl là Yonbdaan li tien bɛ tinimɔ̀nt.»

20*Yesu konkonde' kugbɔnku nnɔ, ki jiin' ki de' litaanl ya duku ya tonsɔnl, nɛ ki kɛ̀le'. Binib bà kɛ te kuduku nnɔ ni caan' uʼbo inun, 21nɛ u cin' ki tɔkeh bɛ ki teh: «Tigbɛr tà ni cii' tù nɔ, dinnɔ nɛ tù tien'.» 22Nɛ biʼkɛ kun' uʼbo imɔ̀n. U len' iñɔbonmɔnmɔn yà nnɔ bɛke' bɛ cɛɛn, nɛ bi niireh tɔb ki teh: «Wa yé Yosɛf ya bijɛ-ɛɛ?»

23Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «N bɛn ki ye ni li pɔ nni mikpɛnjɛnm miɛ nɔ ki ye: ‹Dɔktiɛ, buu aʼba.› Ni tí li tɔke nni kí ye ‹ni cii' n tien' nà kɛ Kapɛrnawum ya du ni nnɔ, ń tien nɛ̀ nʼdu ni mɔ.› » 24Nɛ ki tí ye: «N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, ‹*Uwien ya ñɔbonsɔknl kɛ ñɔbonsɔknl ya tiɛma du ni yaab nɛ ŋa teknh uʼgbɛr.› » 25N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, Eli ya yo utaa là sere' ibin ita nin iŋmaale iluob nɛ, nɛ mikònciɛnm lu' uŋɛndun kɛ ni. U ya yo ki laa' bikpopiib po nɛ Israyɛl ya du ni. 26Nin nɛn kɛ ŋɔ Uwien ŋa là sɔn' Eli biʼni uba mɔnɔn saan. Ama u là sɔn' wɔ Sarɛpta ya du wà te Sidɔn ya tinfɛnm ni nnɔ ya kpopii uba saan nɛ. 27*Uwien ya ñɔbonsɔknl Elise ya yo ki laa' ijend po nɛ Israyɛl ya du ni, ama Elise ŋa là cère' biʼni uba mɔnɔn lùore', u là cère' Naaman wà yé Siri ya tinfɛnm ya nil nnɔ baba nɛ lùore'.

28Binib bà kɛ te litaanl ya duku ni nnɔ cii' u len' nà nnɔ nɛ biʼbenku ni ben' uʼbo ki gbien', 29nɛ bi fii', ki cuo' wɔ ki ñɛn' udu ni, ki taa' wɔ ki tì baa' biʼdu nnɔ te ligbɛngbɛnl là bo nnɔ ya tintinm saan, bɛ ń ture wɔ kí wiɛ liʼtingi. 30Ama u ñɛn' biʼsiik ni, ki bure'.

Yesu ŋɔre' usɛnpol ujɛ uba saan

31U tì baa' Galile ya tinfɛnm ya du uba ni bi yih wù Kapɛrnawum, ki cin' ki wɔknh binib Uwien ya gbɛr *Saba ya daali. 32Uʼwɔknm nnɔ cuo' binib nnɔ kɛ miyɔkm cɛɛn, kimɛ u du uʼwɔknm nnɔ bo nɛ. 33Tɔ, ujɛ uba là te Sufmbɛ ya taanl ya duku nnɔ ni usɛnpol ŋaake wɔ. U laa' Yesu, nɛ ki wuure' ufaa bo ki ye: 34«Ho! Nasarɛt ya Yesu, tinbi nin sin tu lɛ nɛ? A baa' á lá boln tɛ nɛ-ɛɛ? N bɛn a yé udaan wà, a yé Uwien ya Niñaan nɛ.» 35Nɛ *Yesu tiɛn' uʼbo ki ye: «Ŋmile, kí siere ki dàan ujɛ wuɔ nɔ». Nɛ usɛnpol nnɔ gbɔ̀be' ujɛ nnɔ binib kɛ ya siik ni, ki dàan' wɔ ka tien' wɔ niba. 36Nɛ nì cuo' biʼkɛ miyɔkm cɛɛn. Nɛn saan nɛ bi niireh tɔb ki teh: «Bɛ ya gbɛr sɔ nɔ? U ŋmɔbe ufaa nin mituɔm nɛ ki wɔbndeh isɛnpol, ì dàandeh binib-a!» 37Nɛ *Yesu ya yel kpienh mitinfɛnm nnɔ kɛ ni.

Yesu buu' binib bà bun iwìɛn kɛ ya bol

(Matie 8:14-17; Mark 1:29-34)

38*Yesu ñɛn' litaanl ya duku nnɔ ni, ki jon' Simɔn den, ki laa' Simɔn ya cɔbnaa bun, uʼgbɛnɛnt ton cɛɛn. Bi gbáan' *Yesu ki ye wɔ ń cère wɔ ń faake. 39Nɛ u gòn' uʼbo, ki tiɛn' iwìɛn nnɔ bo nɛ u faake' ki pɔk ki fii' ki cɛ̀nde' bɛ.

40Uwien benh wù ń lu uyo wà nnɔ, nɛ bà kɛ yaab bun iwìɛn kɛ ya bol tukeh bɛ ki bàareh *Yesu saan. U taah uʼnuɔ ki paakeh biʼbo, nɛ bi faakreh. 41U cèreh isɛnpol mɔ dàandeh linigol, ki wuureh ki teh: «A yé Uwien ya Bijɛ nɛ.» Ama *Yesu tɛngeh iʼbo nɛ ka cèreh ì lienh kimɛ ì bɛn ki ye u yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ.

42Nì faa', nɛ *Yesu siere' ki jon' nib ŋa te nà saan. Nɛ linigol cin' ki nuunh wɔ. Bi tì laa' wɔ, nɛ ka ji yíe wɔ ń siere kí dàan bɛ. 43Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Nì kpɛ ń taa Uwien ya bɛl ya gbɛmɔnmɔnt tuu nɔ kí tɔke idutɔ mɔ yaab nɛ, kimɛ nɛn bo nɛ Uwien sɔn nni ní.» 44Nnɔ nɛ u tɔkeh binib Uwien ya gbɛr *Sufmbɛ ya táan ya dur tà te Sude ya tinfɛnm ni nnɔ ni.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index