Search form

Luk 9

Yesu sɔn' uʼtondb piik nin bile

(Matie 10:5-15; Mark 6:7-13)

1*Yesu taan' uʼtondb piik nin bile, ki de' bɛ mituɔm nin usɛn bɛ ń li ŋuɔh isɛnpol kɛ ya bol binib saan, kí li buuh iwìɛn. 2U sɔn' bɛ, bɛ ń li tɔkeh binib Uwien ya bɛl ya gbɛr, kí li buuh biwiɛnb, 3nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Ni joh la, ni la tuke bonn. Ni la tuke gbien, ki la tuke kɔl, ki la tuke jier, ki la tuke like, ki la tuke liɛr ile mɔ. 4Ni tì baa' iden yà kɛ bi teke' nɛ la, ni li te nɛn saan kí tì baa lidaali là ni li siere udu nnɔ ni. 5Udu wà ya nib ŋa teke' nɛ la, ní kpakpaare niʼtàan ya tɛngunku+ kí wiɛ nɛ̀, kí siere. Nɛn nɛ li yé niʼsaan ya nib bo kudìɛku.» 6Tɔ, bi bure', nɛ ki joh idu ni, ki tɔkeh binib tigbɛmɔnmɔnt, ki cèreh biwiɛnb faakreh niʼkɛ saan.

Herod nuunh wɔ ń bɛnde Yesu yé udaan wà

(Matie 14:1-12; Mark 6:14-29)

7Gobina Herod cii' bi lienh *Yesu teh tibont tà kɛ nnɔ bó, nɛ ka bɛn u li maale kí ye bà. Kimɛ biba lienh ki teh: «San wà là siih binib Uwien ya ñunm nnɔ nɛ mɛkre',» 8bitɔb lienh ki teh: «Eli nɛ liɛbe' ní», bitɔb mɔ lienh ki teh: «Uwien ya ñɔbonsɔknb bà là te uyo bo nnɔ ya uba nɛ mɛkre' ki liɛbe' ní.» 9Nɛ Herod ye: «Min bugbɛn nɛ là cère' bi tùkre' San ya yul-a! N cii' bi lienh wà mɔ bó nɔ, uʼmɔ yé ŋmɛ nɛ?» Nɛ ki nuunh wɔ ń lɛ Yesu.

Yesu jin' linigociɛnl liba

(Matie 14:13-21; Mark 6:30-44; San 6:1-14)

10*Yesu ya tondb liɛbe' ní, ki lá tɔke' wɔ bi tien' nà kɛ, nɛ u taa' bɛ ki jɛnde' bi tì te biʼbaba Bɛtsayida ya du bó ya kɛle. 11Inigol nnɔ cii' u bure' ma nnɔ nɛ ki paan' uʼbo. *Yesu teke' bɛ, ki tɔkeh bɛ Uwien ya bɛl ya gbɛr, nɛ ki buuh biʼni bà yé biwiɛnb.

12Uwien benh wù ń lu, nɛ uʼtondb piik nin bile nnɔ nɛkn' wɔ ki tɔke' wɔ ki ye: «Ti te ñiɛn ŋa te nà saan nɛ, cère linigol liɛ ń jo idu bó, kí tì nuun tijier nin gɔgɔbùol.» 13Nɛ *Yesu ye: «Ninbi bugbɛn, de bɛ mɛn bɛ ń ji.» Nɛ bi ye: «Ti ŋmɔbe kpɔnɔ uŋun nin ijɛn ile baba nɛ, tiʼbugbɛn nɛ ŋa nín jon' ki tì dɛ' tijier ki lá de' biɛ ya nib kɛ ŋa ñí la.» 14Bijɛb là li baa tɛn itur iŋun. Nɛ *Yesu tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: «Cère mɛn linigol nnɔ ń kɛ̀le tingi ni, icɛk icɛk binib piŋunŋun.»

15Nɛ bi cère' biʼkɛ kɛ̀le' nnɔ. 16Nɛ *Yesu yuure' kpɔnɔ uŋun nin ijɛn ile nnɔ, ki yaare' ki liike' paaki, ki faare' Uwien tuʼbo, ki kɔkuɔ', ki taa' ki de' uʼpanpaankaab bɛ ń gbiire linigol nnɔ. 17Biʼkɛ ŋmɔn' ki gbo', nɛ bi tantaan' tijenjent tà sìen' nnɔ, ki gbien' ikpɛncub piik nin ile.

Piɛr ye Yesu yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ

(Matie 16:13-19; Mark 8:27-29)

18Lidaali liba nɛ *Yesu jɛnde' ki tì kàareh, nɛ uʼpanpaankaab te uʼsaan. U niire' bɛ ki ye: «Inigol lienh ki teh n yé ŋmɛ nɛ?» 19Nɛ bi jiin' wɔ ki ye: «Biba lienh ki teh a yé San wà siih binib Uwien ya ñunm nnɔ nɛ, bitɔb lienh ki teh a yé Eli nɛ, bitɔb mɔ lienh ki teh Uwien ya ñɔbonsɔnknb bà là te uyo bo nnɔ ya uba nɛ mɛkre' ki liɛbe' ní.» 20Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ninbi nín teh n yé ŋmɛ nɛ?» Nɛ Piɛr jiin' wɔ ki ye: «A yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ.» 21Nɛ *Yesu tùɔre' ki kpɛkpɛ' biʼbo ki ye bi la tɔke tù nil.

Yesu len' uʼkuum nin uʼmɛkrm bó

(Matie 16:24-28; Mark 8:30–9:1)

22Yesu tɔke' bɛ ki ye: «Nì kpɛ Unil ya Bijɛ ń ji ijɛnd kí gbien nɛ. *Sufmbɛ ya ciɛnb nin bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb li wiɛ uʼgbɛr, kí ku wɔ, nɛ wienta daali wɔ ń mɛkre bitɛnkpiib ni.»

23Nɛ ki tɔke' biʼkɛ ki ye: «Unil yíe wɔ ń paan nʼbo la, u la tɔnge uʼba. Wɔ ń li yuunh uʼdɔpɔnpɔn daan kɛ daan ki bukeh ki paakeh nʼbo. 24Kimɛ wà kɛ yíe wɔ ń fie uʼmiɛl la, wɔn nɛ li kpo kí juore fɛnm. Ama wà kɛ li tuo kí kpo min bo nnɔ, wɔn nɛ li ŋmɛre. 25Unil laa' uŋɛndun wuu ni ya bont kɛ ŋɔ ki tì luo' limiɛl la, u laa' bɛ ya kpɛle? 26Unil ye min nin nʼgbɛr ŋmɔbe wɔ ifɛ la, uyo wà Unil ya Bijɛ lá li baa ní kí li ŋmɔbe wɔn nin uʼBaa nin uʼtondb ya kpiɛke nnɔ, udaan mɔ li ŋmɔbe wɔ ifɛ nɛ. 27N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, ninbi bà se niɛ saan nɔ ya biba li lɛ Uwien ya bɛl nɛ kí yaan kí kpo.»

Yesu ya gbɛnɛnt lèbre'

(Matie 17:1-8; Mark 9:2-8)

28*Yesu len' ki gben' ma nnɔ, iwien iniin gɛ̀bre', nɛ u taa' Piɛr nin San nin Saak, ki don' lijuɔl liba bo wɔ ń tì kàare. 29U tì te ki kàareh ma nnɔ nɛ uʼnun bó lèbre', uʼwɛngolkaar pende' kponkpon, ki dɔnbeh inun bó. 30Nɛ bi laa' bijɛ bile uʼsaan bi tɔkeh tigbɛr. Moyis nin Eli nɛ. 31Biʼmɔ windeh tein. Bi tɔkeh wɔ u li kpo Yerusalɛm ni ma bo ya gbɛr nɛ. 32U ya yo ki laa' migùɔnm ñɔ̀nde' Piɛr nin u ya tɔb, nɛ bi dɔ ki gɔh. Bi fìnde', nɛ ki laa' *Yesu windeh ki dɔnbeh inun bó, ki laa' bijɛb bile nnɔ mɔ se uʼsaan. 33Uyo wà, bijɛb nnɔ ye bɛ ń siere *Yesu saan nnɔ, nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ti te niɛ saan ma nɔ nì mɔn nɛ. Cère tí pɔ ininbon+ ita, sin liba, Moyis liba, Eli mɔ liba.» Piɛr len' nnɔ, kimɛ wa bɛn u li len kí ye bà nɛ.

34U lienh nnɔ uʼñɔbu ŋa laan lu', nɛ kutɛwɔlgbɔnku kuba baa' ki lá pibn' biʼbo. Kù pibndeh biʼbo uyo wà nnɔ nɛ bujɛwaanbu cuo' Piɛr nin uʼtɔb nnɔ. 35U ya yo nɛ bi cii' uniɛke uba bó kutɛwɔlgbɔnku nnɔ ni u ye: «NʼBijɛ sɔ nɔ, n gɛ̀nde' wɔn nɛ. Li cengeh mɛn uʼbó.» 36Uniɛke nnɔ tì ŋmile' uyo wà nnɔ, bi laa' *Yesu baba nɛ ji se. Nɛ bi bɔle' tigbɛr nnɔ biʼba ya bùol, ka tuo' ki tɔke' nil bi laa' nà nnɔ u ya yo.

Yesu ŋɔre' usɛnpol kibuk kiba saan

(Matie 17:14-18; Mark 9:14-27)

37Kutaaku faa', nɛ bi jiire' ní lijuɔl nnɔ bo. Nɛ linigociɛnl tuobe' *Yesu usɛn bó. 38Linigol nnɔ ni ujɛ uba wuure' ki ye: «Cɛnbaa, n gbáanh ŋɛ nɛ, muɔ nʼbijɛ, kimɛ u yé nʼbubaabk nɛ. 39Usɛnpol uba nɛ sɔbe ki coh kɛ̀, ki cèreh kì ciikeh ki wuureh, kiʼgbɛnɛnt tɛreh, kuñinsɛnjujuku ñɛh kiʼñɔbu bó. Usɛnpol nnɔ bungreh kɛ̀ ki gbiekeh, nɛ ka wiɛnh kɛ̀ tonm. 40N gbáan' aʼpanpaankaab bɛ ń ŋɔre usɛnpol nnɔ kiʼsaan, nɛ ba fre'.»

41Nɛ *Yesu ye: «Ninbi fɛnfɛnnɔ ya nibɛ, na teke' Uwien ki jin', ki yé binib bà bre. N li wuɔke niʼsaan kí tì kpaan mila nɛ? N li ŋmɔbe sukle niʼbo kí tì kpaan mila nɛ? Nɛ ki tɔke' ujɛ nnɔ ki ye: ‹Taa aʼbijɛ ní.› » 42Kibuk nnɔ we ní uyo wà nnɔ nɛ usɛnpol nnɔ tí gbɔ̀be' kɛ̀ tingi ni, ki cère' ki tɛreh. Nɛ *Yesu tiɛn' usɛnpol nnɔ bo, ki buu' kibuk nnɔ, ki taa' kɛ̀ ki de' kiʼbaa. 43Nì cuo' linigol nnɔ kɛ miyɔkm nɛ bi lienh ki teh: «Uwien ŋmɔbe mituɔm.»

Yesu tí len' uʼkuum nin uʼmɛkrm bó

(Matie 17:22-23; Mark 9:30-32)

*Yesu teh nà nnɔ bɛke' linigol nnɔ kɛ, nɛ u tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: 44«Tùɔre kí cenge mɛn n ye ń tɔke nɛ nà nɔ. Nà ń taande bi li taa Unil ya Bijɛ kí ŋukn binib.» 45Nɛ ba cii' niʼtingi. Uwien nɛ bɔle' nɛ̀ ŋɔ bi la bɛnde. Nɛ ba kaabe' bɛ ń niire *Yesu niʼtingi mɔ.

Ŋmɛ yé unikpɛkpiɛk-i?

(Matie 18:1-5; Mark 9:33-37)

46*Yesu ya panpaankaab cin' ki niɛh nin tɔb bɛ ń bɛnde wà yé biʼkɛ ya ciɛn nɛ. 47*Yesu bɛn biʼyɛnmaale, nɛ ki taa' kibuk kiba ki sien' uʼba saan, 48ki tɔke' bɛ ki ye: «Wà kɛ teke' kibuk tɛn kiɛ nʼyel bo la, u teke' min nɛ. Wà kɛ teke' nni la, u teke' wà sɔn' nni ní nnɔ nɛ. Imɔ̀n, wà yé uwaal niʼni la, wɔn nɛ yé niʼkɛ ya ciɛn.»

Wà ŋa nɛn nɛ la, u se niʼciɛk bó nɛ

(Mark 9:38-40)

49Nɛn saan nɛ San tɔke' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ti laa' unil uba u ŋuɔh isɛnpol binib saan aʼyel bo. Wa pɛ aʼbo tɛn tinbi ma nnɔ nɛ ti pien' wɔ.» 50Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «La ji ń pien wɔ mɛn, kimɛ wà ŋa nɛn nɛ la, u se niʼciɛk bó nɛ.»

Samari yaab biba ŋa teke' Yesu

51Uyo wà *Yesu li liɛbe kí dùo paaki bó nnɔ nɛkn' ní. Nɛ u caan' ki ye u li jo Yerusalɛm nɛ, pèrm ŋa te len, 52nɛ ki sɔn' uʼtondb bɛ ń liere usɛn. Bi bure' ki tì baa' Samari ya du uba ni, bɛ ń bonde kí li gu wɔ. 53Ama udu nnɔ ya nib ŋa teke' wɔ, kimɛ u joh Yerusalɛm bó nɛ. 54Uʼpanpaankaab Saak nin San laa' nnɔ ma nnɔ nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Yonbdaan, a yíe tí cère umu ń jiire ní kí lá wi bɛ-ɛɛ?» 55Nɛ *Yesu jiɛbe' ki liike' Saak nin San, ki kɔn' nin bɛ. 56Nɛ wɔn nin uʼpanpaankaab siere' niʼsaan, ki bure' udutɔ bó.

Binib bà yíe bɛ ń paan Yesu bo ya gbɛr

(Matie 8:19-22)

57Bi joh ma nnɔ nɛ ujɛ uba tɔke' *Yesu ki ye: «A joh nà bó kɛ la, n li pɛ aʼbo nɛ.» 58Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Iŋɛk ŋmɔbe ifɛle, inuɔn mɔ ŋmɔbe titer, ama Unil ya Bijɛ wɔn ŋa ŋmɔbe u li kpɔ̀kn nà saan yul.» 59U tí tɔke' utɔ mɔ ki ye: «Paan nʼbo ní.» Nɛ u ye: «Yonbdaan, cɛ̀be nni ń jo kí tì sube nʼbaa ŋɔ kí liɛbe ní kí paan aʼbo.» 60Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Cère bitɛnkpiib ń li subeh biʼtɔb. Sin wɔn li joh kí tì li tɔkeh binib Uwien ya bɛl ya gbɛr.»

61Nɛ utɔ mɔ tí tɔke' *Yesu ki ye: «Yonbdaan, n li paan aʼbo, ama cère ń kun kí tì cɛ̀be nʼden yaab ŋɔ.» 62Nɛ *Yesu tɔke' uʼmɔ ki ye: «Wà kɛ ŋa teke' Uwien ya tuonl tinɔjɛr tule la, wa kpɛ wɔ ń sɔn Uwien ya bɛl ni ya tuonl.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index