Search form

Mark 15

Bi tuke Yesu ki jon' Pilat saan tibuur

(Matie 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; San 18:28-38)

1Nì faa' kutɛnŋɛsɔnsɔnku, nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin *Sufmbɛ ya ciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb nin tibuur ya cɛkl yaab kɛ kɛ̀le' ki bonde' bi li tien ma bo. Bi lòle' *Yesu, nɛ ki taa' wɔ ki tì ŋukn' Pilat. 2Pilat niire' wɔ ki ye: «Sin, a yé *Sufmbɛ ya bɛr nɛ-ɛɛ?» Nɛ u jiin' wɔ ki ye: «Sin nɛ ye nnɔ.»

3Tɔ, Bitɔtuɔrciɛnb nnɔ biin' wɔ isɛn yà yɛbe ni. 4Nɛ Pilat tí niire' wɔ ki ye: «Ŋa ń len kí jiin-ii? Cenge bi biindeh ŋɛ mibiinm mà kɛ ya bol-a!» 5Ama *Yesu ŋa ji jiin' ñɔbonl, nɛ nì cuo' Pilat miyɔkm.

Bi bun' Yesu tibuur ki ye u kpɛ mikuum

(Matie 27:15-26; Luk 23:13-25; San 18:39–19:16)

6*Sufmbɛ ya Pak ya nacenku kɛ nacenku ya yo la, Pilat li ñɛn lipɛkl ya nil wà linigol yíe wɔ nɛ kí wiɛ. 7U ya yo ki laa' ujɛ uba te lipɛkl ni bi yih wɔ Barabas. Wɔn nin binib bà là pɛ uʼbo nnɔ là kpìin' kukpiinku nɛ ki ku' unil uba. Nɛn bo nɛ bi là pɛkn' bɛ. 8Linigol nnɔ baa' Pilat saan ki tɔke' wɔ ki ye wɔ ń tien u tì ń teh ma kunacenku nnɔ ya yo. 9Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ni yíe ń wiɛ nɛ *Sufmbɛ ya bɛr nɛ-ɛɛ?» 10U niire' nnɔ, kimɛ u bɛn ki ye bitɔtuɔrciɛnb ŋmɔbe kinɛnk nɛ *Yesu bo, nɛn nɛ cère' bi taa' wɔ ki ŋukn' wɔ.

11Ama bitɔtuɔrciɛnb bɛn sureh linigol nnɔ nɛ ki teh bɛ ń tɔke Pilat wɔ ń wiɛ bɛ Barabas. 12Nɛ Pilat tí niire' bɛ ki ye: «Nnɔ la, ujɛ wà ni yih wɔ *Sufmbɛ ya bɛr nnɔ n li tien wɔ mila?» 13Nɛ bi wuure' ki ye: «Kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo!» 14Nɛ Pilat tí niire' bɛ ki ye: «U tɛ́n ki bii' li lɛ biil nɛ?» Nɛ bi tùɔreh ki wuureh ki gbiekeh ki teh: «Kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo!»

15Pilat yíe wɔ ń sɔnge biʼyɛnm nɛ ki wiɛ' Barabas. U cère' uʼsojambɛ ñi' *Yesu inalɛbe, nɛ u taa' wɔ ki de' bɛ bɛ ń tì kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo.

Sojambɛ lɛh Yesu

(Matie 27:27-31; San 19:2-3)

16Sojambɛ nnɔ taa' wɔ ki kɔn' Pilat den uluo bo, nɛ ki yin' biʼcɛkl ya sojambɛ kɛ ki taan', 17ki taa' kuliɛrmɔ́nmɔ́nku+ kuba ki goln' wɔ, nɛ ki taa' ikonkon ki lònlòn' uyukpɛkpiɛ ki kpɛle' uʼyul, 18nɛ ki teh tɛn bi pɛ̀keh wɔ nɛ ki teh: «*Sufmbɛ ya bɛrɔ, ti fuondeh ŋɛ-a!» 19Ki taah lilɛnbɛnl ki kpaakeh uʼyul bo, ki cɛreh uʼbo tiñinsɛnt nɛ ki gbaandeh uʼnun bó ki gòndeh. 20Bi lɛ̀' wɔ ki tì gben', nɛ ki gore' kuliɛrmɔ́nmɔ́nku nnɔ, ki taa' uʼwɛngolkaar ki jiin' ki goln' wɔ, nɛ ki taa' wɔ ki ñɛn' ki bure' bɛ ń tì kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo.

Bi kpɛ' Yesu udɔpɔnpɔn bo

(Matie 27:32-44; Luk 23:26-43; San 19:17-27)

21Bi joh ma nnɔ nɛ ki tì cende' ujɛ uba bi yih wɔ Simɔn, u yé Sirɛnn ya du ya nil nɛ, ki ñɛn' ikpàan bó ní. U yé Alɛksand nin Lufus ya baa nɛ. Bi cuo' ujɛ bugbɛn ki wɔbn' wɔ, wɔ ń tuke *Yesu ya dɔpɔnpɔn. 22Bi taa' *Yesu ki tì baa' niba saan, bi yih nɛ̀ Golgota, niʼtingi si: «Kuyukpɔbku ya Bùol.» 23Nɛ ki taa' midaam mà cuuke' uñɔke wà bi yih wù miir nnɔ ki de' wɔ ki ye wɔ ń ñu. Nɛ u yìe' ka ñun'. 24Sojambɛ nnɔ kpɛ' wɔ udɔpɔnpɔn bo. Nɛ ki taa' uʼwɛngolkaar bɛ ń tì gbiire nɛ ki fùɔre' imúɔn ki liike' wà kɛ li ji nà bó. 25Nì là te kutɛnŋaaku tikur tiwɛ nɛ, nɛ bi kpɛ' wɔ udɔpɔnpɔn bo. 26Bi là kɛle' nà cère' bi kpɛ' wɔ nnɔ ki tɛbn' uʼdɔpɔnpɔn bo uʼyul bó. Bi là kɛle' ki ye: «*Sufmbɛ ya bɛr.» 27Bi kpɛ' idukond ile mɔ idɔpɔnpɔn bo Yesu saan. Bi kpɛ' uba uʼnɔjie bó, ki kpɛ' utɔ uʼnɔgɛn bó. [ 28Nɛ nà kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ tien'. Nì kɛle' ki ye: «Bi kaan' wɔ ki kpɔbn' idukond bó nɛ.»]+

29Binib bà gɛ̀breh niʼsaan nnɔ sukreh wɔ ki gònbeh iyul ki tɔkeh wɔ ki teh: «Sin wà là ye a li bere Uwien ya duku kí liɛbe kí mɛ kù iwien ita nnɔ 30ŋmiɛn aʼba, kí jiire ní udɔpɔnpɔn wuu bo-a!»

31Bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb mɔ lɛh wɔ ki teh: «U ŋmiɛn' binitɔb nɛ, ka ń fre kí ŋmiɛn uʼba-a! 32Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo, Israyɛl yaab ya bɛrɔ, jiire ní udɔpɔnpɔn wuu bo fɛnfɛnnɔ, tí lɛ ŋɔ kí teke ŋɛ kí ji-a!» Nɛ bi kpɛ' idukond yà uʼsaan idɔpɔnpɔn bo nnɔ mɔ sukreh wɔ nnɔ.

Yesu ya kuum udɔpɔnpɔn bo

(Matie 27:45-56; Luk 23:44-49; San 19:28-30)

33Tɔ, kuwensiiku ya yo nɛ nì ci' ki bìike' utingbɛn kɛ bo ki tì baa' kutaajuɔku tikur tuta ya yo. 34Tikur tuta ya yo nɛ *Yesu wuure' ufaa bo ki ye: «Elowi, Elowi, lama sabaktani?» Niʼtingi si: «NʼWien, nʼWien, bɛ tien' a wiɛ' nni?»

35Binib bà se niʼsaan nnɔ ya biba ŋa cii' u wuure' ki ye ba mɔnmɔnm nɛ ki ye: «Li cengeh mɛn u yih Eli nɛ.» 36Biʼni uba sɛn' ki jon' ki tì yuure' ticitɔnt ki lá sèkn' midɛŋmiŋmiikm miba ni, ki taa' ki tuun' lilɛnbɛnl bo, ki tɛnde' ki kòle' uʼñɔbu ki ye wɔ ń muɔre, nɛ ki ye: «Dàan mɛn, tí liike Eli li baa kí lá jiin wɔ bii wa ń baa.»

37Nɛn saan nɛ *Yesu wuure' ufaa bo, nɛ ki kpo'. 38U ya yo nɛ kukpɛlcɛkpɛkpiɛku kùa bore' Uwien ya duku ni bolm mile nnɔ kɛre' kuʼsiik ni paaki ki tì ci' tingi. 39Sojambɛ kobk ya ciɛn wà se *Yesu ya nun bó nnɔ laa' u kpo' ma bo nɛ ki ye: «Imɔ̀n, ujɛ wuɔ mɔnbe ki yé Uwien ya Bijɛ nɛ.»

40Bipiib biba mɔ là te niʼsaan, ki se fɔnfɔkm ki likeh. Biʼni uba si Mari Madelɛnn, utɔ si Saakbuk nin Yosɛ ya naa Mari, utɔ mɔ si Salome. 41*Yesu là te Galile ma nnɔ, nɛ bipiib nnɔ là pɛ uʼbo, ki sɔnh itùon ki toreh wɔ. Bipiib bà là pɛ uʼbo ki tì baa' Yerusalɛm nnɔ mɔ là te niʼsaan ki yɛbe.

Yesu ya subm

(Matie 27:57-61; Luk 23:50-56; San 19:38-42)

42-43Nì juɔre' ma nnɔ nɛ ujɛ uba baa' ní bi yih wɔ Yosɛf u yé Arimate ya nil, ki yé tibuur ya cɛkl yaab ya uba binib boh wɔ cɛɛn. Uʼmɔ là gu Uwien ya bɛl li baa ní uyo wà nnɔ nɛ. Nì là yé kutaaku kùa li faa *Saba ya daali, uyo wà bi bondeh *Saba ya daali nnɔ nɛ. Yosɛf jon' Pilat saan nin lifɛ̀l ki tì tɔke' wɔ ki ye u tuo' la, wɔ ń cɛ̀be wɔ *Yesu ya gbɛnɛnt. 44Pilat cii' bi ye *Yesu kpo' ŋɔ ma nnɔ nɛ nì cuo' wɔ miyɔkm. Nɛn saan nɛ u yin' sojambɛ kobk ya ciɛn ki niire' wɔ ki ye: «*Yesu kpo' ma nì wuɔke'-aa?» 45Nɛ u tɔke' wɔ u kpo' uyo wà. Pilat cii' u kpo' uyo wà ma nnɔ, nɛ ki de' Yosɛf usɛn wɔ ń tì taa uʼgbɛnɛnt. 46Nɛ Yosɛf jon' ki tì dɛ' kukpɛlciɛku kuba, nɛ ki jiin' *Yesu ya gbɛnɛnt udɔpɔnpɔn bo, ki taa' kù ki tɛntɛn' tù, ki taa' ki tì ble' ufɛle uba ni. Bi là cube' ufɛle nnɔ kujɔtɛnku kuba ya kɛle ni nɛ, nɛ ki binde' kutɛngbengbenku kuba, ki bìin' bufɛnañɔbu+. 47Nɛ Mari Madelɛnn nin Yosɛ ya naa Mari laa' bi ble' *Yesu nà saan.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index