Search form

Mark 16

Yesu mɛkre' bitɛnkpiib ni

(Matie 28:1-8; Luk 24:1-12; San 20:1-10)

1*Saba ya daali gɛ̀bre' ma nnɔ, nɛ Mari Madelɛnn nin Saak ya naa Mari nin Salome jon' ki tì dɛ' mikpɔm mà ya nu ŋmɛ bɛ ń tì faan *Yesu ya gbɛnɛnt. 2Saba ya daali gɛ̀bre', kutaaku kùa li faa nnɔ, nɛ bipiib nnɔ wɔre' ki fii' nì bìike ki bure' likul nnɔ bó ki tì baa' ki laa' uwien te ki puɔreh. 3Bi joh ma nnɔ nɛ ki niireh tɔb ki teh: «Ŋmɛ li tì biire tɛ kutɛnku nnɔ?» 4Bi tì tuo niʼsaan sɔ, ki liike' ki laa' kutɛnku nnɔ ŋa ji bi. Kù là yé kutɛncɛnciɛnku nɛ. 5Bi tì baa' ki kɔn' likul nnɔ ni nɛ ki laa' unacenfaan uba kɛ unɔjie bó ki guo kuliɛrpenpienku. Nɛ bujɛwaanbu cuo' bɛ cɛɛn.

6Nɛn saan nɛ unacenfaan nnɔ tɔke' bɛ ki ye: «La cère mɛn nɛ̀ ń cuo nɛ jɛwaanbu. Ni nuunh Nasarɛt ya *Yesu wà bi là kpɛ' wɔ udɔpɔnpɔn bo nnɔ nɛ. U mɛkre'-a! Wa ji te niɛ saan. Liike mɛn, bi là taa' wɔ ki ble' nà saan sɔ. 7Li joh mɛn, kí tì tɔke Piɛr nin uʼpanpaankɛtɔb kí ye u liere' bɛ ki bure' Galile bó ŋɔ. Bi li tì lɛ wɔ nɛn bó nɛ tɛn u là tɔke' bɛ ma bo.»

8Nì bɛke' bipiib nnɔ cɛɛn nɛ bi ñɛn' likul nnɔ ni ki tiinh biʼgbɛnɛnt kɛ ŋɔh. Bujɛwaanbu cuo' bɛ ma nnɔ nɛ ba tɔke' nil.

Yesu mɛkre' ki cère' bi laa' wɔ

(Matie 28:9-10; San 20:11-18; Luk 24:13-35)

[ 9*Saba ya daali gɛ̀bre', kutaaku kùa li faa nnɔ ya tɛŋaaku, *Yesu mɛkre' ma nnɔ nɛ ki kpiɛ' ki taa' uʼba ki wuɔn' Mari Madelɛnn. Wɔn nɛ yé upii wà isɛnpol ilole là ŋaake wɔ, *Yesu ŋɔre' yɛ̀ nnɔ. 10U jon' *Yesu yaab saan ki laa' bi te uyɛnsaa ni, ki kɛ ki muɔh. Nɛ u tɔke' bɛ ki ye u laa' Yesu. 11Bi cii' u ye u laa' *Yesu u fuobe, nɛ ba teke' ki jin'.

12Ni ya puoli bó nɛ biʼni bile là cuonh ki joh udugbaan bó. Bi joh ma nnɔ nɛ *Yesu cère' bi laa' wɔ. Wa te tɛn u là te ma uyo wà Mari Madelɛnn laa' wɔ nnɔ. 13Bi liɛbe' biʼtɔb saan ki tì tɔke' bɛ ki ye bi laa' Yesu, nɛ ba tí teke' ki jin'.

Yesu cère' uʼpanpaankaab piik nin uba laa' wɔ

(Matie 28:16-20; Luk 24:36-49; San 20:19-23; Itùon 1:6-8)

14*Yesu fɔre' ki cère' uʼpanpaankaab piik nin uba laa' wɔ uyo wà bi te ki jinh tijier. U kɔn' nin bɛ ki ye bɛ tien' ba teke' binib bà laa' wɔ u mɛkre' nnɔ len' nà nnɔ ki jin-i? Nɛ ki ye biʼyul nɛ faa. 15Nɛ ki tí tɔke' bɛ ki ye: «Li joh mɛn uŋɛndun ni niʼkɛ saan kí li kpaandeh tigbɛmɔnmɔnt binib kɛ saan. 16Wà kɛ li teke kí ji kí cère bɛ ń sìi wɔ Uwien ya ñunm nɛ li ŋmɛre. Wà kɛ ŋa teke' ki jin' la, Uwien li dɛre uʼtub. 17Binib bà kɛ li teke kí ji nnɔ li tien miyɔkm ya bont. Nʼyel bo, bi li ŋɔre isɛnpol, ki li len milencɛnm, 18ki li cuo iwɛ ya ń tien bɛ niba. Bi ñun' uñɔkñɛndkɛ la, wa ń tien bɛ niba. Bi li taa biʼnuɔ kí paan biwiɛnb bo nɛ bɛ ń faake.»

Uwien taa' Yesu ki don' paaki bó

(Luk 24:50-53; Itùon 1:9-11)

19Yonbdaan *Yesu tɔke' bɛ tigbɛr ki tì gben' nɛ Uwien cère' u don' paaki bó, ki tì kɛ̀le' uʼjie bó. 20Nɛn saan nɛ uʼpanpaankaab joh niʼkɛ saan ki tɔkeh binib tigbɛmɔnmɔnt. Nɛ Yonbdaan toreh bɛ ki cèreh bi teh miyɔkm ya bont. Nɛn nɛ wɔngeh ki teh bi lienh tigbɛr tà nnɔ te nɛ.]+

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index