Search form

Matie 11

San wà siih binib Uwien ya ñunm sɔn' uʼpanpaankaab Yesu saan

(Luk 7:18-35)

1*Yesu tɔke' uʼpanpaankaab piik nin bile bi li tien ma ki tì gben' ma nnɔ, nɛ ki siere' niʼsaan, ki jon' ki tì wɔknh binib Uwien ya gbɛr, ki kpaandeh tù mitinfɛnm nnɔ ya du ni.

2Tɔ, San wà siih binib Uwien ya ñunm te lipɛkl ni uyo wà nnɔ nɛ ki cii' *Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo ya tùon bó. Nɛ ki sɔn' uʼpanpaankaab uʼsaan, ki ye bɛ ń tì niire wɔ kí ye 3wɔn nɛ yé wà li baa ní+ nnɔ bii bi li guure utɔ nɛ?

4Bi tì niire' Yesu, nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Liɛbe mɛn kí tì tɔke San ni cii' nà nin ni laa' nà: 5ijùɔn likreh, iwɔ̀b cuonh, ijend lùoreh, igbaan ciih, bitɛnkpiib mɛkreh, nɛ bijiinb ciih Uwien ya gbɛmɔnmɔnt. 6Wà ŋa tùre' Uwien ya sɛn min bo la, Uwien ya mɔnm te uʼbo.»

7San ya panpaankaab liɛbeh uyo wà nnɔ, nɛ *Yesu cin' ki tɔkeh linigol San ya gbɛr ki teh: «Ni là jon' kupenpelku ni ní tì liike ba? Ni là jon' ní tì liike limuɔnl là mitafaam jèngeh lɛ̀ nɛ-ɛɛ? 8Ni nín là jon' ní tì liike ba? Ni là jon' ní tì liike unil wà guo tikpɛlcɛmɔnmɔnt nɛ-ɛɛ? Binib bà guoh tikpɛlcɛmɔnmɔnt kɔh bibɛrb den nɛ. 9Tɔ, ni nín là jon' ní tì liike ni lɛ bonn nɛ? Ni là jon' ní tì liike *Uwien ya ñɔbonsɔknl nɛ-ɛɛ? N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, u cɛn' *Uwien ya ñɔbonsɔknl mɔnɔn. 10Kimɛ wɔn San bo nɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: ‹Liike, n li sɔn nʼtond wɔ ń liere ŋɛ, kí lá tùɔre aʼsɛn.› 11N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, ba laan maa' nil uba u cɛn' San wà siih binib Uwien ya ñunm nnɔ. Ama unil wà yé uwaal Uwien ya bɛl ni cɛn' wɔ. 12Kí ñɛ San là siih binib Uwien ya ñunm uyo wà kí lá baa fɛnfɛnnɔ, bi piikeh Uwien ya bɛl nin ufaa nɛ, nɛ bà faa nuunh bɛ ń fie lɛ̀+. 13*Uwien ya ñɔbonsɔknb kɛ nin yiko là len' nì li te ma bo, kí lá baa San ya yo. 14Ni yíe ní cii mɔnmɔnm la, ní li bɛn kí ye San yé *Uwien ya ñɔbonsɔknl *Eli wà bi li liɛbe ní nnɔ nɛ. 15Wà ŋmɔbe litubl la, wɔ ń cii.

16«N li taa ba kí nɛnge fɛnfɛnnɔ ya nib-i? Bi naan tɛn mubumu nɛ kɛ kidaak ni ki jeleh, ki tɔkeh muʼtɔmu

17ki teh: ‹Ti piebe' nɛ liwol,

nɛ na ŋɔn' ciɛk.

Ti gɛn' ikuyuon,

nɛ na kpiɛnde'.›

18«Kimɛ San baa' ki kùɔ tijier tubambɛ, ki lùoh buñɔbu, ka ñuh daam, nɛ bi ye usɛnpol nɛ ŋaake wɔ. 19*Unil ya Bijɛ baa' ki jinh ki ñuh, nɛ bi ye: ‹Liike mɛn ujɛ wuɔ yé ufɔnfuɔb nɛ, ki yé udɛyibl, ki jɔreh nin bilɛnpotekb nin bibiɛrdɛnb.› Tɔ, Uwien ya tùon nɛ wɔngeh uʼyɛnfuom mɔn ki kpɛ ma bo.»

Nì bre idu yà ŋa tuo' ki teke' Yesu ki jin' nnɔ bo

(Luk 10:13-15)

20Tɔ, *Yesu cin' ki kɔnh nin idu iba ya nib. U là tien' miyɔkm ya bont tù yɛbe idu nnɔ ni, nɛ iʼnib ŋa lèbre' biʼtetem. Nɛn nɛ cère' u kɔnh nin bɛ. 21U len' ki ye: «Korasinn yaabɛ, nì bre niʼbo. Bɛtsayida yaabɛ, nì bre niʼmɔ bo. Kimɛ ni laa' miyɔkm ya bont tà niʼbùol nɔ, Tir nin Sidɔn yaab mɔ bi là laa' tù la, bi bi tien' tɛn bi kɛ mikuum nɛ, ki pùnpùkn' mifɛntɛm, ŋɔ kí wuɔn kí ye bi lèbre' biʼtetem nì wuɔke'. 22N tɔkeh nɛ nɛ, lidaali là Uwien li bu binib tibuur nnɔ, ni ya tudɛre li cɛn Tir nin Sidɔn yaab yu. 23Ninbi Kapɛrnawum yaabɛ, ni maaleh ki teh Uwien li duon nɛ paaki nɛ-ɛɛ? U li jiin nɛ kutɛnkpiiku ni nɛ. Kimɛ ni laa' miyɔkm ya bont tà niʼbùol nɔ, Sodɔm yaab mɔ bi là laa' tù la, biʼdu nnɔ bi biɛ ki te nɛ haali nin dinnɔ. 24N tɔkeh nɛ nɛ, lidaali là Uwien li bu binib tibuur nnɔ, ni ya tudɛre li cɛn Sodɔm yaab yu.»

Dɛn mɛn Yesu saan kí lɛ lifuorl

(Luk 10:21-22)

25U ya yo nɛ *Yesu len' ki ye: «Baa, sin kutaaku nin kitink ya Yonbdaan, a bɔle' tibont tà biyɛnfodɛnb nin bibɛnbɛnb nnɔ, a taa' tù ki wuɔn' biwaab nɛ. Nɛn bo nɛ n pɛ̀keh ŋɛ. 26Imɔ̀n, Baa, a yíe nɛ ki tien' nnɔ.

27«Tɔ, nʼBaa nɛ taa' tibont kɛ ki ŋukn' nni. NʼBaa ŋa ñí la, uba ŋa bɛn min uʼBijɛ yé udaan wà. Min uʼBijɛ ŋa ñí la, uba mɔ ŋa bɛn nʼBaa yé udaan wà. Binib bà n yíe ki taa' nʼBaa ki wuɔn' bɛ nnɔ mɔ bɛn u yé udaan wà.

28«Ninbi bà kɛ tuke ituk ì kpiɛke ki jii' nnɔ, dɛn mɛn nʼsaan, n li de nɛ lifuorl. 29Buke mɛn nʼnajɛdɛbiku, kí cère ń wɔkn nɛ, kimɛ n te suoo nɛ, ki ŋmɔbe liyɛnguol. Ni li lɛ lifuorl nʼsaan, 30kimɛ nʼnajɛdɛbiku ya bukm ŋa faa. Nʼtukl mɔ ŋa kpiɛke.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index